TOEIC 600 WORDS

46 13 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

... nhân, riêng lẻ Individualize (v): rõ Individually (adv): cá nhân List (n) = a series of names, words, or other items; (v) to make a list: danh sách Multiple (adj) = having, relating to, or consisting
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC 600 WORDS , TOEIC 600 WORDS , Duplicate /´dju:plikit/ (v) = to produce something equal; to make identical: bản sao, gấp đôi, Submit /səb´mit/ (v) = to present for consideration: biện hộ, lập luận, Regardless (adv) = in spite of: bất chấp, không đếm xỉa tới, không chú ý tới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn