600 từ vựng TOEIC + NGHĨA + từ LOẠI đào mạnh cường

25 10 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

... xong Có lời, có lợi nhuận Doanh thu, doanh số Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 259 investments (n) 260 aggressively (adv) 261 long-term (adj) 262 attitude (n) 263 commit to (v) 264... lại, giữ lại Hồn thành, điền vào Từ bỏ, bỏ nợ phạt chuẩn bị Sự trả lại, hoàn tiền (n) Trả lại (v) vợ chồng Báo cáo tài Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 284 desire (n, n) 285 detail... Tình Tương lai, sau, triển vọng cách đáng kể hệ thống Tàu (n) Đào tạo (v) Toàn diện, bao hàm Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 431 deluxe (adj) 432 directory (n) 433 duration (n) 434
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 từ vựng TOEIC + NGHĨA + từ LOẠI đào mạnh cường , 600 từ vựng TOEIC + NGHĨA + từ LOẠI đào mạnh cường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn