He thong cong thuc trong bai thi TOEIC edited

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:45

... thức 2: Of the two + N(đếm số nhiều), S + be/ V + the + so sánh Example: Of the two candidates, John is the better person (Trong hai ứng viên, John người tốt hơn) So sánh (trong TOEIC hay hỏi... (Tơi có nhiều tiền bạn) b So sánh có chứa “the” Cơng thức 1: The + so sánh hơn, the + so sánh (càng làm sao) Exampple: The closer you live to a city, the more expensive your life will be (bạn sống... + the + adj(ngắn) + est Công thức 2: S + be + the most + adj(dài) Công thức: the, most, est  Lưu ý chung: Dạng so sánh bất quy tắc - Good/ well – better – the best - Bad/ ill – worse – the worst
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong cong thuc trong bai thi TOEIC edited, He thong cong thuc trong bai thi TOEIC edited

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn