Time management - QUẢNH LÝ THỜI GIAN

48 20 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:31

... trọng Sơ đồ Quản lý thời gian 1) AWARE 3) ATTACK ti me 2) ANALYSE 4) ASSIGN 5) ARRANGE 6) SAVE TIME, BETTER USE AWARE – Nhận biết Nhận điều quan trọng cho cá nhân công việc Giai đoạn giúp xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Time management - QUẢNH LÝ THỜI GIAN, Time management - QUẢNH LÝ THỜI GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn