Ky nang LANG NGHE

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:31

... lắng nghe nghệ thuật * đợc chôn giấu kỹ thân ngời * lắng nghe khác với nghe Sự khác lắng nghe nghe Nghe hoạt động vô thức ngời Chúng ta nghe âm xung quanh mà không thiết phảI hiểu chúng Lắng nghe. .. ĐIềU Đó Có LắNG NGHE MộT đông tác tởng chừng nh vô thức nhng lại có ý nghĩa quan trọng giao tiếp hàng ngày Bạn biết kĩ lắng nghe? Chơng trình giúp bạn tìm câu trả lời * lắng nghe kỹ ứng xử quan... lắng nghe giao tiếp.(18 tuổi) 45% thời gian giao tiếp để lắng nghe( khi trởng thành) Trong giao tiếp : 7% từ ngữ, 55% cử không lời, 38% ngữ điệu giọng nói Ngời mỹ đợc xem ngời có khả lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Ky nang LANG NGHE , Ky nang LANG NGHE , CHƯƠNG TRìNH Kĩ NĂNG MềM K NNG LNG NGHE, trong cuộc sống hiện đại, Có QUá NHIềU ĐIềU CHúNG TA CầN HọC HỏI Và Bị LãNG QUÊN. TRONG NHữNG ĐIềU Đó Có LắNG NGHE MộT đông tác tưởng chừng như vô thức nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giao tiếp hàng ngày Bạn biết gì về kĩ năng lắng nghe? C

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn