Performance appraisal t10 09

31 7 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:15

... mục tiêu 05/05/19 02:17 AM HRLink SàiGòn 13 Mô hình hiệu suất Training & development Performance appraisal Career opportunity Job security Recruitment / Selection Pay satisfaction Work-Life... với thời gian): có thể đạt được một giới hạn thời gian 05/05/19 02:17 AM HRLink SàiGòn 11 Performance Management Planning & Goal Setting Monitoring & Feedback Rewarding Developing Rating... Organisation commitment -Motivation -Job satisfaction Discretionary behaviour Performance outcomes Job challenge Job autonomy Team working Involvement Communication 05/05/19
- Xem thêm -

Xem thêm: Performance appraisal t10 09 , Performance appraisal t10 09 , II. Các phương pháp đánh giá, II. Các phương pháp (tt), Thiết kế hệ thống đánh giá, Tiến hành đánh giá, IV. Các lưu ý (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn