5 phu luc ve bangluong

5 31 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:14

... toán trưởng 7 .50 0 8. 250 9.100 Trưởng đơn vị nhóm 7.000 7. 350 7.700 8.100 8 .50 0 Trưởng đơn vị nhóm 6.000 6.300 6.600 6. 950 7.300 Phó Trưởng đơn vị nhóm 5. 000 5. 250 5. 550 5. 850 6. 150 Phó Trưởng... đơn vị nhóm 4 .50 0 4. 750 5. 000 5. 250 5. 550 Tổ Trưởng nhóm 4.000 4.200 4. 450 4.700 4. 950 Tổ Trưởng nhóm 3 .50 0 3.700 3.900 4. 150 4.400 10 Viên chức nhóm 3.700 3.900 4. 150 4.400 4. 650 11 Viên chức... 3. 250 3 .50 0 3.800 4.100 12 Viên chức nhóm 2 .50 0 2.700 2.900 3. 150 3.400 13 Cơng nhân nhóm 2.700 2.900 3. 150 3.400 3. 650 14 Cơng nhân nhóm 2 .50 0 2.700 2.900 3. 150 3.400 15 Viên chức nhóm 1 .50 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 phu luc ve bangluong , 5 phu luc ve bangluong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn