Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm ở lớp 5 theo lí thuyết kiến tạo

99 12 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:13

... trình thiết kế hoạt động trải nghiệm lớp theo lí thuyết kiến tạo Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở LỚP THEO LÍ THUYẾT KIẾN TẠO... nghĩa cần thiết việc xây dựng nội dung trải nghiệm lớp - Đánh giá thực trạng việc thiết kế nội dung trải nghiệm cho HS lớp theo LTKT - Đề xuất quy trình thiết kế, sở thiết kế số HĐTN lớp theo LTKT... THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở LỚP THEO LÍ THUYẾT KIẾN TẠO 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.2 Lí luận thiết kế HĐTN cho HS lớp 10 1.1.3 Lí luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm ở lớp 5 theo lí thuyết kiến tạo , Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm ở lớp 5 theo lí thuyết kiến tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn