Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4

104 18 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:13

... học sinh dạy học phân số lớp 19 1.3.1 Vai trò việc rèn luyện kĩ giải vấn đề thực tiễn sống người 19 1.3.2 Vai trò việc rèn luyện kĩ giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số. .. thực trạng r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp địa bàn quận Ba Đ nh, thành phố N i .3 Đề xuất m t số biện pháp r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp Thực nghiệm... đ ng học sinh nhằm giải vấn đề từ đ r n luyện k giải vấn đề cho học sinh * Đặc trưng dạy học giải vấn đề: ồm c đặc trưng sau T ứ , đặc trưng dạy học giải vấn đề xuất phát từ t nh c vấn đề Tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4 , Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn