ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH môi TRƯỜNG

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:56

ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG – DH3QM1Câu 1: Khái niệm quy hoạch môi trườngQHBVMT là việc phân vùng môi trường để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp bảo vệ môi trường trong sự liên quan chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nhằm bảo đảm phát triển bền vững. (Điều 3 – Luật BVMT 2014)Câu 2: Vị trí của quy hoạch môi trường trong khuôn khổ pháp lýQuá trình quản lý bao gồm bốn chức năng chính yếu, có liên quan mật thiết với nhau: quy hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát.Quy hoạch: Hình thành các mục tiêu cụ thể để đạt được các mục tiêu chiến lược (goals) trong khuôn khổ nguồn lực sẵn có; chọn lựa và phân chia các hoạt động trên cơ sở các phương án lựa chọn.Tổ chức: phối hợp các hoạt động, thiết lập mối liên hệ giữa các tổ chức và cung cấp các điều kiện cần thiết.Điều hành: tiến hành lãnh đạo, hướng dẫn, hình thành và duy trì các hệ thống liên lạc và đảm bảo khả năng kế toán.Kiểm soát: đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch, điều chỉnh thích hợp việc thực hiện và nội dung quy hoạch; bao gồm cả giám sát, đánh giá tác động môi trường.Mối quan hệ giữa các khâu trong công tác quản lýQuy hoạch trong phạm vi một tổ chức được tiến hành ở ba cấp độ khác nhau:Cấp độ chiến lược: Cấp độ cao nhất, liên quan đến việc xác định kết quả, với các mục tiêu chiến lược, chính sách với vịệc điều tra nắm bắt và sử dụng nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu. Đây là nhiệm vụ của các hội đồng, ủy ban, ban điều hành, v.v.Cấp quản lý hành chính: cấp độ trung gian, liên quan đến việc phân chia phương tiện, tổ chức chương trình thực hiện. Đây là công việc của các chuyên viên quản lý cao cấp. Cấp độ thực hiện (hoạt động): Cấp độ thấp nhất, thực hiện các chương trình, nhiệm vụ cụ thể một cách tích cực (theo các mục tiêu định sẵn) và có hiệu quả (với kết quả tốt nhất với một nguồn lực có sẵn).Các văn bản pháp lý Luật Bảo vệ Môi trường số: 552014QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 6 2014Nghị định 192015NĐCP của Chính phủ ra ngày 14 tháng 02 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, các chiến lược bảo vệ môi trường ngành và địa phương.Luật đất đai 2013 số 452013QH13Luật Khoáng sản số 602010QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua và ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010Luật tài nguyên nước số: 172012QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2012.Luật bảo vệ và phát triển rừng số: 292004QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.  ... tể - Lập quy hoạch: đề xuất giải pháp quy hoạch, xác định dự án ưu tiên, vùng ưu tiên giải pháp thực quy hoạch - Lập đồ QHMT thể ý đồ quy hoạch cách trực quan - Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát... 3.3 Đề xuất giải pháp Thiết kế quy hoạch việc thể ý tưởng quy hoạch cách cụ thể giải pháp hợp lý, khoa học nhằm đạt tới mục tiêu môi trường Dựa bước nghiên cứu trên, phác thảo quy hoạch môI trường. .. mà quy hoạch định hướng Thực giám sát quy hoạch Lựa chọn ưu tiên Có thể có nhiều vấn đề môi trường khu vực quy hoạch xác định Do hạn hẹp nguồn lực khu vực, lúc giải thành cơng lúc vấn đề mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH môi TRƯỜNG, ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH môi TRƯỜNG, Đánh giá điều kiện môi trường, Phác thảo quy hoạch, Thực hiện và giám sát quy hoạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn