2 CACBONHIDRAT

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

... D 0, 526 3 kg glucozơ 0, 526 3 fructozơ Hướng dẫn: Câu nC H O  2nC 12 12 H22O11 H  80%  nC H 12O6 nAg  2nC H 12O6  0,2mol  0,16mol  0,32mol H  80%  nAg  0, 32. 80%  0 ,25 6mol  mAg  27 ,648gam... A C2H4O2 B (C6H10O5)n C C12H22O11 D C6H12O6 Câu – THPTQG 20 18 -20 4: Fructozơ loại monosaccarit có nhi u mật ong, có vị sắc Cơng thức phân tử fructozơ A C6H12O6 B (C6H10O5)n C C2H4O2 D C12H22O11... THPTQG 20 18 -20 1: Saccarozơ: C12H22O11 Chọn C Câu – THPTQG 20 18 -20 2: enlulozơ:  C6H10O5  n Chọn A Câu – THPTQG 20 18 -20 3: Glucozơ: C6H12O6 Chọn D Câu – THPTQG 20 18 -20 4: Fructozơ: C6H12O6
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 CACBONHIDRAT , 2 CACBONHIDRAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn