Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:47

... VN a, Vị ngữ: cụm tính từ - Chọn từ phủ định thích hợp điền vào trước vị ngữ - Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn từ là b, Vị ngữ: cụm động từ *CH3 Biểu thị ý phủ định kết hợp với từ: không, chưa... điểm câu TTĐ từ là: - VN động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ tạo thành - Khi VN biểu thị ý phủ định : Kết hợp với từ không chưa ( Không, chưa+ Vị ngữ)  Ghi nhớ (SGK) II .Câu miêu tả câu. . .từ: là Ngữ liệu phân tích - Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu NL1 2/ Nhận xét * CH.1 Xác đinh CN-VN a, Phú ông /mừng b, Chúng tôi/ tụ hội góc sân - Vị ngữ câu từ ngữ cụm từ tạo thành?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn