THIẾT kế bộ TRUYỀN dữ LIỆU USB FPGA

39 47 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 20:58

... RTL thu nhận USB, thiết kế truyền liệu thơng qua USB Nội Dung Chính: - PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUẨN GIAO TIẾP USB - PHẦN 2: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN DỮ LIỆU USB - PHẦN : VIẾT CODE CHO BỘ TRUYỀN USB VÀ MÔ... xong liệu thiết bị USB trả lời gói ACK.Trong trường hợp điểm cuối bị lỗi trả lời STALL PHẦN 2: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN DỮ LIỆU USB 2.1 Giới thiệu mơ hình truyền nhận USB: Bộ truyền nhận liệu USB hay... hình kết nối kết nối USB 1.3 Các kiểu truyền USB: Dữ liệu trao đổi thiết bị USB với máy tính sử dụng bốn kiểu truyền là: truyền điều khiển, truyền ngắt, truyền khối truyền theo kiểu đồng 1.3.1 Truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế bộ TRUYỀN dữ LIỆU USB FPGA, THIẾT kế bộ TRUYỀN dữ LIỆU USB FPGA, PHẦN 1:GIỚI THIỆU CHUẨN GIAO TIẾP USB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn