phân tích chính sách sản phẩm

74 20 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:12

phân tích chính sách sản phẩm của chi nhánh tổng công ty cà phê việt nam công ty cà phê đak đoa MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiêp 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 31.1. Tổng quan về sản phẩm và vai trò của chính sách sản phẩm 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Phân loại sản phẩm 41.1.3. Vai trò của chính sách sản phẩm 51.2. Nội dung của chính sách sản phẩm 71.2.1. Chính sách về danh mục, chủng loại sản phẩm 71.2.2. Chính sách về chất lượng sản phẩm 81.2.3. Chính sách về thương hiệu sản phẩm 91.2.4. Chính sách về bao gói 101.2.5. Chính sách về dịch vụ khách hàng 121.2.6. Quản trị chu kỳ sống của sản phẩm 131.2.7. Chính sách đối với ản phẩm mới 161.3. Các phương pháp phân tích 171.4. Các định hướng hoàn thiện vấn đề nghiên cứu 18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 192.1. Giới thiệu chung về công ty 192.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 192.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 202.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 212.1.4. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu 242.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 282.2. Thực trạng chính sách sản phẩm tại công ty 352.2.1. Chính sách về danh mục, chủng loại sản phẩm 352.2.2. Chính sách về chất lượng sản phẩm 362.2.3. Chính sách về thương hiệu sản phẩm 38 2.2.4. Chính sách về bao gói 392.2.5. Chính sách về dịch vụ khách hàng 392.2.6. Quản trị chu kỳ sống của sản phẩm 402. 2.7. Chính sách marketing đối voi sản phẩm mới 422.3. Đánh giá chung về chính sách sản phẩm tại công ty 432.3.1. Những thành tựu đạt được 432.3.2. Những tồn tại, hạn chế 472.3.3. Phân tích những nguyên nhân của những hạn chế 48 2.4. Những định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty 49KẾT LUẬN 54DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty cà phê Đak Đoa28Bảng 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 20162018 30Bảng 2.3. Biến động các tỷ số sinh lời của công ty cà phê Đak Đoa trong giai đoạn 2017 – 2018 33Bảng 2.4: Tình hình sản xuất cà phê của công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 20162018 44Bảng 2.5: Tình hình sản xuất cao su của công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 20162018 46Bảng 2.6: Doanh thu của công ty cà phê Đak Đoa năm 20162018 47
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích chính sách sản phẩm, phân tích chính sách sản phẩm, Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài phân tích chính sách sản phẩm của Công ty cà phê Đak Đoa, được sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn, tôi đã tiếp cận được những kiến thức bổ ích, nhận thức sâu sắc hơn về chính sách sản, Chương 2: Thực trạng chính sách sản phẩm tại Công ty cà phê ĐakĐoa.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn