Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư tt tiếng anh

27 17 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:09

... (2017), Consumption of population – the economic growth engine of Viet Nam, Tiêu dùng dân cư - động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Economic studies, No 7/2017, p18-23 Le Thi Thu Hien (2013),... effective because of many reasons such astax tools are not strong enough to affect consumer behavior, communication tools are notstrong and regular enough, while administrative tools are lacking... between E5 and Ron 95 is not attractive enough to change consumer behavior In order for consumers to change their choice to switch to E5 bio-fuel, it should have a more attractive price, particularly
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư tt tiếng anh, Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư tt tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn