Hướng dẫn sử dụng YQARCH Phần 1 (Phần mềm thiết kế của Trung Quốc)

24 103 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:12

Link cài đặt phần mềm: https://www.youtube.com/watch?v=F5GByZS1eyQ ... hiển thị lại công cụ YQArch ta thực mục YQARCH -> System Setup -> Show YQArch Toolbars công cụ phục hồi 5- Lựa chọn người sử dụng - Mục để lựa chọn cấu hình cho người sử dụng riêng Khi click... mơ tả cột bên trái vui lòng xem hướng dẫn chi tiết mục phần viết 3- Hiển thị công cụ YQArch - Dưới công cụ YQArch hiển thị 4- Ẩn công cụ YQArch Tr - Dưới công cụ YQArch ẩn - Lúc cơng cụ mặc định... chỉnh sửa (khơng khuyến khích nghịch dại khơng hiểu, ảnh hưởng đến kiểu khung tên hỏng YQArch này) - Reset Default Values: Thiết đặt giá trị chỉnh sửa giá trị gốc ban đầu YQArch 11- Trợ giúp YQArch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng YQARCH Phần 1 (Phần mềm thiết kế của Trung Quốc), Hướng dẫn sử dụng YQARCH Phần 1 (Phần mềm thiết kế của Trung Quốc)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn