NGHIÊN cứu hấp PHỤ ĐỒNG của MCM41 ZEOLIT

44 54 2
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

... chất hấp phụ chất bị hấp phụ, người ta phân biệt hấp phụ vật lí hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lí gây lực Van der Waals phần tử chất bị hấp phụ bề mặt chất hấp phụ, liên kết yếu, dễ bị phá vỡ Hấp phụ. .. vật lí hấp phụ hóa học Ở vùng nhiệt độ thấp xảy trình hấp phụ vật lí, tăng nhiệt độ khả hấp phụ vật lí giảm khả hấp phụ hóa học tăng lên [2] *Giải hấp phụ Giải hấp phụ trình chất bị hấp phụ khỏi... trình hấp phụ - Phương pháp vi sinh: phương pháp tái tạo khả hấp phụ chất hấp phụ nhờ vi sinh vật *Cân hấp phụ Hấp phụ vật lí trình thuận nghịch Các phần tử chất bị hấp phụ hấp phụ bề mặt chất hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu hấp PHỤ ĐỒNG của MCM41 ZEOLIT, NGHIÊN cứu hấp PHỤ ĐỒNG của MCM41 ZEOLIT, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2: MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn