Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH K.N.V

66 15 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:21

... chung nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V. .. 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH K.N.V 47 3.1 Phương hướng hoạt động công ty tương lai 47 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng. .. sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH K.N.V (Giới thiệu khái quát công ty TNHH K.N.V nghiên cứu thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty này) Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH K.N.V, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH K.N.V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn