Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:04

...+bác-bác; tôi- +đá - đá HS giải nghĩa từ trường hợp Bài 2: HS làm VBTTV Dựa vào mẫu HS đặt câu VD: (có thể cặp từ dùng câu) Thuyền đậu sát bờ sông, mẹ mua Gọi HS trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn