Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel fluor ở người cao tuổi thành phố hải phòng tt tiếng anh

29 23 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 05:22

... 3.7 Longitudinal capture crown after fluoride gel 1.23% of dental crown surface after application (x1000) fluoride gel application (x1000) After fluoride gel application, enamel surface becomes... Intervention effectiveness with fluoride gel (NaF 1.23%) for elderly dental caries prevention Fluoride gel 1.23% has positive effects for elderly dental caries prevention: - Fluoride gel helps reducing dental... Figure 3.10 Root surface after fluoride gel application (x1000) Figure 3.11 Longitudinal capture of root surface after fluoride gel application (x1000) 10 After fluoride application, root surface
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel fluor ở người cao tuổi thành phố hải phòng tt tiếng anh , Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel fluor ở người cao tuổi thành phố hải phòng tt tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn