Nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của ba loài thực vật dứa dại (pandanus odoratissimus), nhó đông (morinda longissima), chùm ruột (phyllanthus acidus) ở việt nam tt

27 25 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 05:21

... dẫn đến hoạt tính bảo vệ gan Chùm ruột Kết phản ánh hoạt động bảo vệ gan hợp chất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Các nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan Dứa dại, than rễ Nhó đơng Cây chùm ruột thu... cứu hoạt tính bảo vệ gan ba lồi thực vật Dứa dại (Pandanus odoratissimus), Nhó đơng (Morinda longissima), Chùm ruột (Phyllanthus acidus) Việt Nam với mục tiêu sau: Sàng lọc hoạt tính chống oxy... bệnh gan, stress oxy hóa chất chống oxy hóa liên quan đến bảo vệ gan, loài thực vật nghiên cứu; CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1 Vật liệu sử dụng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của ba loài thực vật dứa dại (pandanus odoratissimus), nhó đông (morinda longissima), chùm ruột (phyllanthus acidus) ở việt nam tt , Nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của ba loài thực vật dứa dại (pandanus odoratissimus), nhó đông (morinda longissima), chùm ruột (phyllanthus acidus) ở việt nam tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn