Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 2 Bảng tuần hoàn

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:34

Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. ... oxi Cơng thức phân tử ứng với nhóm nguyên tố ( R : nguyên tố ) R2On : n số thứ tự nhóm RH8-n : n số thứ tự nhóm Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA Oxit R20 RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 Hiđrua RH4 RH3 RH2 Sự... Ion X2+ có cấu hình electron lớp ngồi : 3d Xác đinh vị trí X bảng hệ thống tuần hồn Bài 2: R có hố trị cao với Oxi hoá trị cao với Hiđro Hợp chất khí R với Hiđro (R có hoá trị cao nhất) chứa 25 %... Viết cấu hình electron xác định vị trí kim loại bảng HTTH ? Bài 10: Hoà tan hoàn tồn 5,4gam kim loại dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu 6,72lít khí SO2 (đkc) Viết cấu hình electron xác định vị trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 2 Bảng tuần hoàn, Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 2 Bảng tuần hoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn