Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 1 Nguyên tử

6 33 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:33

Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 1 Nguyên tử. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 1 Nguyên tử. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 1 Nguyên tử. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 1 Nguyên tử. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 1 Nguyên tử. ... nhân nguyên tử nguyên tố gọi số hiệu ngun tử ngun tố (Z) 3.Kí hiệu ngun tử Số khối A Z X Số hiệu nguyên tử 23 Ví dụ : 11 Na Cho biết nguyên tử nguyên tố natri có Z =11 , 11 p, 11 e 12 n (23 -11 =12 )... VI- Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình ngun tố hóa học 1- Nguyên tử khối Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lượng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lượng nguyên tử Vì khối lượng nguyên. .. tối đa lớp : Lớp Thứ tự Lớp K n =1 Lớp L n=2 Dương Văn Phương Lớp M n=3 Lớp N n=4 Tóm tắt lý thuyết hố học vô 10 Sốphânlớp 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f Số e tối đa ( 2n2) 2e 8e 18 e 32e - Lớp electron
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 1 Nguyên tử, Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 1 Nguyên tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn