toanmath com 110 bài toán VD – VDC ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

88 28 2
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:48

... 2019 để hàm     ;  4 2 số CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ TUYỂN CHỌN CÂU HỎI VD- VDC TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ 2019 A 2018 Câu 62 B 2020 Cho hàm số f  x có đồ thị hàm số C 2019... CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ TUYỂN CHỌN CÂU HỎI VD- VDC TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ 2019 Câu 67 Cho hàm số f  x có đồ thị hàm số f ' x hình bên Hàm số y  f  cos x   x  x đồng biến... DỤNG ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ Cho hàm số Cho hàm số y  f  x  liên tục  hàm số g  x   f  x   x  x  2019 Biết đồ thị hàm số y  f   x  hình vẽ Số điểm cực trị hàm số y  g  x
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com 110 bài toán VD – VDC ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số , toanmath com 110 bài toán VD – VDC ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn