QUAN ĐIỂM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

40 13 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:58

1.2. Các điểm giống nhau giữa hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ và hệ thống kế toán ngân hàng thương mại.1.2.1. Nội dung Bảo hiểm phi nhân thọ và ngân hàng thương mại đều là kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt, đó là tiền.Hoạt động vì mục đích lợi nhuận thông qua kinh doanh các khoản vốn ngắn hạn. Cả 2 tổ chức này đều là trung gian thanh toán, tín dụng và tài chính. Cả hai đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều có mục đích là phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thông qua 3 thước đo: tiền tệ, hiện vật và thời gian lao động, trong đó tiền tệ là thước đo chủ yếu.1.2.2. Đối tượngĐối tượng của kế toán là sử dụng thước đo bằng tiền phản ánh nguồn vốn, cơ cấu hình thành các nguồn vốn và việc sử dụng vốn trong các hoạt động của doanh nghiệp.1.2.3. Đặc điểmKế toán BHPNT và KTNH đều tuân thủ các nguyên tắc, nội dung và phương pháp hạch toán theo các chuẩn mực kế toán và Luật kế toán đã ban hành.Những nguyên tắc kế toán cơ bản bao gồm: hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu.1.2.4. Mục tiêu và nhiệm vụ Mục tiêu:Kế toán BHPNT và KTNH đều cung cấp nguồn thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị để phục vụ cho các đối tượng sử dụng như:Các nhà quản trịCác nhà đầu tưKhách hàng ... SÁNH HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát nội dung chủ yếu hệ thống Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) hệ thống. .. 1.1.2 Hệ thống kế tốn ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.2.1 Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng hành (Theo thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Hệ thống. .. tham gia hệ thống tốn mở tài khoản NHTM Qua tài khoản này, NHTM huy động vốn giống tổ chức kinh tế bình thường Ngồi tổ chức tín dụng, NHNN nơi cung cấp vốn cho NHTM hình thức cho vay + NHTM vay
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN ĐIỂM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, QUAN ĐIỂM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn