Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:24

... tham gia vào hoạt động xã hội, vào mối quan hệ giao lưu hợp tác với người khác Một nguyên tắc giáo dục quan trọng muốn gióa dục học sinh phải đưa họ vào sinh hoạt tập thể sử dụng tập thể môi trường... kỹ hợp tác Nguyên tắc “tác động song song” vào tập thể cá nhân Tập thể vững mạnh trở thành môi trường phương tiện để giáo dục học sinh có hiệu cao Trong trường trung học sở có tập thể lớp học... trường để giáo dục học sinh Tập thể lớp tự quản, có kỷ luật dư luận lành mạnh, có truyền thống tốt Biến yêu cầu nhà trường giáo viên thành yêu cầu tập thể Coi tập thể đối tượng giáo dục, có ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể, Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn