Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại sở tài chính tỉnh yên bái

97 60 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:40

... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI 2.1 Xây dựng nơng thôn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn 2.1.1 Xây dựng nông thôn. .. hóa sở lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nơng thơn Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Yên Bái. .. VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 28 2.1 Xây dựng nông thôn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn 28 2.1.1 Xây dựng nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại sở tài chính tỉnh yên bái , Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại sở tài chính tỉnh yên bái , Chương 1: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI, THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn