Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin tìm hiểu và xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm thử các hệ thống hướng dịch vụ

56 20 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:40

... HỌC CÔNG NGHỆ ĐINH THỊ LOAN TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG CƠNG CỤ HỖ TRỢ KIỂM THỬ CÁC HỆ THỐNG HƯỚNG DỊCH VỤ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 60480103 LUẬN VĂN THẠC SĨ... 12 1.2.3 Một số công cụ hỗ trợ 13 1.3 Kiểm thử 19 1.3.1 Các loại kiểm thử 19 1.3.2 Các cấp độ kiểm thử 20 1.3.3 Công cụ hỗ trợ kiểm thử ứng dụng API... thêm Những kỹ thuật kiểm thử kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng, kiểm thử hộp xám cấp độ kiểm thử từ kiểm thử đơn vị đến kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hồi quy kỹ thuật cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin tìm hiểu và xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm thử các hệ thống hướng dịch vụ , Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin tìm hiểu và xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm thử các hệ thống hướng dịch vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn