Luận văn thạc sĩ nghiên cứu và xây dựng hệ thống khuyến nghị cho bài toán dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông

45 24 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:36

... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KIỀU XUÂN CHẤN NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CHO BÀI TOÁN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG NGÀNH VIỄN THƠNG Ngành: Cơng nghệ thơng tin Chuyên ngành: ... hàng mua dịch vụ [15] Hình 2.1 Các dịch vụ VAS ngành Viễn thơng Dịch vụ đóng vai trò trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng thường dịch vụ phụ thuộc vào Trong sô trường hợp, dịch vụ giá trị gia tăng. .. Services (VAS) Các dịch vụ giá trị gia tăng thuật ngữ sử dụng để dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ Thuật ngữ sử dụng rộng rãi sô ngành công nghiệp, đáng ý viễn thông Dịch vụ giá trị gia tăng thường giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nghiên cứu và xây dựng hệ thống khuyến nghị cho bài toán dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông , Luận văn thạc sĩ nghiên cứu và xây dựng hệ thống khuyến nghị cho bài toán dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn