đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hùng vương gia lai lần 1 có lời giải

11 64 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:41

... 99 /10 1AA : 2 /10 1Aa → Cho giao tử: (10 0 /10 1A : 1/ 10la) Kiểu gen III12 giống KG III 11 tần số 1/ 2AA : 1/ 2Aa → III12 cho giao tử (3/4A : 1/ 4a) → Xác suất sinh cặp III12 - III13 (3/4A : 1/ 4a) × (10 0 /10 1A... giao tử : 2/3A : 1/ 3a Con 11 7, 11 3 (2/3A : 1/ 3a) × (2/3A : 1/ 3a) → 4/9AA : 4/9Aa : 1/ 9aa Do III 11 KH bình thường nên có tần số KG dị hợp 1/ 2.2 III sai IV Xét cá thể III13 quần thể có q2aa = 1/ 100003... q2aa = 1/ 100003 qa = 1/ 100 = 0, 01 → pA = 0,99 Tần số KG quần thể: 0,9801AA : 0, 019 8Aa : 0,0001aa Do III13 KH bình thường nên có tần số KG dị hợp 0, 019 8 : (0,98 01+ 0, 019 8)=2 /10 1 Hay III13 KH có tần
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hùng vương gia lai lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hùng vương gia lai lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn