Kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện ia h’drai tỉnh kon tum

26 27 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:18

... hợp cơng tác kiểm sốt vốn đầu tƣ XDCB KBNN Ia H’Drai 2.7.1 Ưu điểm công tác kiểm soát toán vốn đầu tư KBNN Ia H’Drai a Về nhận diện đánh giá rủi ro kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN Ia H’Drai b Về... lý đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư c Ý nghĩa kiểm soát chi đầu tư XDCB Kiểm sốt chi đầu tư XDCB góp phần đảm bảo vốn đầu tư toán thực tế, hợp đồng A-B ký kết Thơng qua q trình kiểm sốt chi đầu. .. kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB Chương sở để tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB KBNN Ia H’Drai, góp phần nâng cao hiệu kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB KBNN Ia
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện ia h’drai tỉnh kon tum , Kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện ia h’drai tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn