Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Tập đọcBuôn Chư Lệnh đón cô giáo

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:10

... nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn 1,2 Câu SGK ? + để mở trường học Câu 2SGK ? + nhà sàn chật níc…… …mịn nhung Già làng đón khách nhà sàn, ttrao cho cô giáo dao để cô chém vào cột,... hiểu biết, muốn cho em học hỏi nhiều điều kì lạ GV tổng kết: t/c người Tây Nguyên với chữ với cô giáo thể nguyện viọng thiết tha người TN cho em dược học hành, khỏi đói nghèo…… HĐ3: Luyện đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Tập đọcBuôn Chư Lệnh đón cô giáo, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Tập đọcBuôn Chư Lệnh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn