Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty hàng hải việt nam

200 22 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:40

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích, đánh giá thực trạng hệthống KSNBchung tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam từ đó đƣa ra các giảipháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty, giúp các nhàquản lý kiểm soát hoạt động của đơn vị đạt đƣợc hiệu quả, độ tin cậy của báocáo tài chính và đảm bảo tuân thủ luật lệ, quy định. ... TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 60 2.1 Đặc điểm hoạt động tổ chức quản lý ảnh hƣởng đến thiết kế vận hành hệ thống KSNB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam. .. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 119 viii 3.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển Tổng công ty hàng hải Việt Nam ...BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NCS NGUYỄN THỊ THÚY HÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (Vinalines)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty hàng hải việt nam, Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty hàng hải việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn