đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010

1 681 8
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2013, 06:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 25/6/2009 Thời gian làm baig 150 phút (Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toánchuyên Tin) Bài I (3 điểm) 1) Tìm các số nguyên dương n để A=có giá trị là số nguyên dương. 2) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn đẳng thứcx 2 +y(y 2 +y-3x)=0 Bài II (2 điểm) Giải hệ phương trình (x, y, z là ẩn) Bài III. (3 điểm) Cho ∆ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O). Gọi BD và CE là hai đường cao của tam giác ABC. 1/ Chứng minh AD.AC=AE.AB 2/ Tia AO cắt BC tại A 1 và cắt cung nhỏ BC tại A 2 . Tia BO cắt AC tại B 1 và cắt cung nhỏ AC tại B 2 . Tia CO cắt BA tại C 1 và cắt cung nhỏ AB tại C 2 . Chứng minh: ++=1 3/ Từ A vẽ tia Ax⊥DE. Cho cạnh BC cố định , đỉnh A di động trên cung lớn BC sao cho ∆ABC có ba góc nhọn. Chứng minh tia Ax luôn đi qua một điểm cố định. Bài IV. (1 điểm) Cho đa thức P(x)= x 4 +ax 3 +bx 2 +cx+d (a, b, c, d là các hằng số). Biết rằng P(1)=10, P(2)=20, P(3)=30. Tính giá trị của biểu thức Bài V (1 điểm) Chứng minh rằng: Nếu ba điểm A, B, C không có điểm nào nằm bên ngoài đường tròn (O) sao cho ∆ABC có ba góc nhọn thì chu vi của đường tròn ngoại tiệp ∆ABC không lớn hơn chu vi (O) …………………………. Hết……………………… Họ và tên thí sinh : …………………………………. Số báo danh: …………………… Chữ kí giám thị số 1…………………. Chữ kí giám thị số 2…………….……. . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2 010 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 25/6/2009 Thời gian làm. thi: 25/6/2009 Thời gian làm baig 150 phút (Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin) Bài I (3 điểm) 1) Tìm các số nguyên dương n để A=có
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010, đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010, đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn