quy trình lập kế hoạch

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

... tra kế hoạch (Ban kế hoạch cấp thẩm định) Phê duyệt kế hoạch (Ban lãnh đạo cấp trên) Triển khai thực kế hoạch (Phòng kế hoạch chủ trì phòng ban liên quan) Lập báo cáo tổng kết năm (Phòng kế hoạch) ... định trình cấp phê duyệt Ban kế hoạch cấp phòng chức tiến hành thẩm tra kế hoạch để trình ban lãnh đạo cấp phê duyệt Khi kế hoạch cấp phê duyệt phòng kế hoạch phòng ban liên quan lập kế hoạch. .. duyệt Căn vào kết thực hàng tháng, quý, năm báo cáo kết lên cấp Theo tơi quy trình lập kế hoạch có bất cập cho cơng tác quản lý, cụ thể: - Kế hoạch nhà máy phải xây dựng sở kế hoạch chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình lập kế hoạch , quy trình lập kế hoạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn