quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HUD viglacera

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

... đạo thực hiện) Phê duyệt kế hoạch (Ban lãnh đạo Tổng Cơng ty) (Phòng kế hoạch chủ trì phòng ban liên quan) Lập báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm (Phòng kế hoạch) Khi thực xây dựng kế hoạch vào... phòng kế hoạch phòng ban liên quan lập kế hoạch chi tiết tháng, quý để triển khai thực ban lãnh đạo phân công giao việc cụ thể cho phòng ban liên quan để thực sản xuất kinh doanh Phòng kế hoạch hàng. .. kết thực hàng tháng, quý, năm báo cáo kết lên cấp Theo tơi quy trình lập kế hoạch có bất cập cho công tác quản lý, cụ thể: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty phải xây dựng sở kế hoạch chi
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HUD viglacera , quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HUD viglacera

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn