Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm tt

29 19 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 05:39

... luận rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm 5.2 Khảo sát thực trạng kĩ thiết kế học thực trạng rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học. .. pháp rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 1.1... luận rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 2: Thực trạng rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 3: Biện pháp rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm tt , Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm tt , Những nghiên cứu về kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực, KN xác định là lựa chọn Môi trường Thiết kế tổng kết, CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, 1 Cơ sở và nguyên tắc xác định biện pháp, Kết quả đánh giá kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn