Market orientation, corporate social responsibility and firm performance the moderation role of relationship marketing orientation tt

24 8 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 05:39

... thông marketing Việt Nam 20 LIST OF PUBLICATIONS Long, H C (2013) The relationship among learning orientation, market orientation, entrepreneurial orientation, and firm performance of Vietnam marketing. .. communicationss firms Philippine Management Review, 20 Long, H C (2015) The impact of market orientation and corporate social responsibility on firm performance: Evidence from Vietnam Academy of Marketing. .. 2017) - Trong lĩnh vực marketing, Sheth & Parvatlyar (1995) marketing mối quan hệ tạo nên suất marketing lớn cách làm tăng kết hiệu Điều dẫn đến sẵn sàng khả lớn nhà làm marketing nhằm tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Market orientation, corporate social responsibility and firm performance the moderation role of relationship marketing orientation tt , Market orientation, corporate social responsibility and firm performance the moderation role of relationship marketing orientation tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn