(Luận văn thạc sĩ) Sử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao Bằng

70 27 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:25

Sử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao BằngSử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao Bằng ... OF VIDEO RECORDING TO HELP 11TH GRADE STUDENTS IMPROVE SPEAKING SKILL AT CAO BANG GIFTED HIGH SCHOOL (Sử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ nói trường THPT Chuyên Cao Bằng) ... effectiveness of using video recording on improving English speaking skill for 11th grade students at Cao Bang Gifted High School? Scope of the study Due to the limit of the thesis, only Cao Bang Gifted... effectiveness of video recording in teaching and learning English 2.2 Setting of the study The study was conducted at Cao Bang Gifted High School, which is situated in the centre of Cao Bang city, Cao Bang
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Sử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao Bằng, (Luận văn thạc sĩ) Sử dụng ghi hình video để giúp học sinh lớp 11 cải thiện kỹ năng nói tại trường THPT chuyên Cao Bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn