(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường

107 23 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2019, 22:21

Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trườngNghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường ... quang xúc tác CuS/ ZnS cấu trúc lõi/ vỏ dạng tinh thể nano hoạt động vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng xử lí nhiễm môi trường Mục tiêu luận văn: - Chế tạo tinh thể nano CuS/ ZnS cấu trúc lõi/ vỏ đạt... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI KHOA HỌC PHẠM THỊ NGỌC LAN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC CuS/ ZnS CẤU TRÚC LÕI/VỎ DẠNG TINH THỂ NANO HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG PHỔ KHẢ KIẾN NHẰM ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÍ Ơ NHIỄM... - Nghiên cứu vai trò vật liệu quang xúc tác hiệu cao tinh thể nano CuS/ ZnS vùng phổ khả kiến - Ứng dụng xử lí nhiễm mơi trường nước Trong đề tài này, tập trung chế tạo vật liệu quang xúc tác lõi
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác CuS ZnS cấu trúc lõi vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường, Biên bản hội đồng in trang 27-28 Ngọc Lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn