Đồ án nền móng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

54 34 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2019, 16:47

Đồ án nền móng Thầy Đỗ Thanh Tùng. Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM.Sau quá trình thống kê số liệu có sẵn, ta dựa vào các tính chất, chỉ tiêu như lực dính, góc ma sát, hệ số nén lún theo từng cấp tải, và đặc biệt theo trạng thái của đất ( loại đất, màu sắc, trạng thái,….. ) Từ đó ta chia làm 6 lớp đất để tính toán. ... 0.484 0.462 Trang Đồ án móng GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng Bảng tổng hợp số liệu địa chất SVTH: MSSV: 145 Trang Đồ án móng SVTH: GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng MSSV: 145 Trang Đồ án móng GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng PHẦN... 145 Trang 20 Đồ án móng GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng  Chọn As = SVTH: MSSV: 145 Trang 21 Đồ án móng SVTH: GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng MSSV: 145 Trang 22 Đồ án móng GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng PHƯƠNG ÁN MĨNG NƠNG 2:... =2.74 SVTH: (cm) thoả mãn yêu cầu biến dạng MSSV: 145 Trang 16 Đồ án móng SVTH: GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng MSSV: 145 Trang 17 Đồ án móng GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng 1.4 TÍNH TỐN KIỂM TRA THEO TTGH I Chọn kích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nền móng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đồ án nền móng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, PHẦN I: XỬ LÍ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO, Chương 2: Thiết kế móng nông, 2 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II, 5 Tính toán thép cho móng:, 3 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II, PHƯƠNG ÁN MÓNG 1, SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU:, Tính số lượng cọc:, TÍNH TOÁN ÁP LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC VÀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ÁP LỰC XUỐNG CỌC, Kiểm tra điều kiện áp lực nền tại mặt phẳng mũi cọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn