Nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm, áp dụng cho trạm bơm tưới phụng châu, hà nội

86 14 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 17:13

... Nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm, áp dụng cho trạm bơm tưới Phụng Châu Hà Nội Mục tiêu: Phân tích thực trạng quản lý chất lượng xây dựng cơng trình trạm bơm tưới Phụng Châu thành phố Hà. .. chất lượng xây dựng cơng trình trạm bơm, cụ thể áp dụng cho trạm bơm tưới Phụng Châu thành phố Hà Nội CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRẠM BƠM 1.1 Chất lượng xây dựng. .. 2.5.5 Yêu cầu chất lượng công tác thi cơng 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 53 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TRẠM BƠM, ÁP DỤNG CHO TRẠM BƠM TƯỚI PHỤNG CHÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm, áp dụng cho trạm bơm tưới phụng châu, hà nội , Nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm, áp dụng cho trạm bơm tưới phụng châu, hà nội , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRẠM BƠM, 4 Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trạm bơm, 5 Những sự cố công trình xảy ra liên quan đến quản lý chất lượng, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG, 1 Cơ sở pháp lý trong quản lý chất lượng xây dựng công trình, 3 Các bước phát triển của quản lý chất lượng, 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng công trình, 4 Các Phương pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình xây dựng, 5 Yêu cầu quản lý chất lượng xây dựng trạm bơm, 1 Giới thiệu về trạm bơm tưới Phụng Châu., Điều kiện khí hậu, khí tượng:, 2 Thực trạng quản lý chất lượng dự án trạm bơm tưới Phụng Châu, 3 Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm tưới Phụng Châu, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn