NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH

254 9 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 06:54

... có liên quan đến làng nghề như: “Nhà máy làng xã” Bành Tử ( 1922 ); “Mơ hình sản xuất làng xã” “Xã hội hóa làng thủ công” N.H.Noace ( 1928 ) Năm 1964, tổ chức WCCI (World crafts council International
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn