2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 01:04

... D Câu 13 Số phức có mơđun A B C D Câu 14 Tìm số phức số phức liên hợp số phức A B C D Câu 15 Cho số phức Tìm mơđun số phức A B C D Câu 16 Cho hai số phức Tính mơđun số phức A B C D Câu 17 Trong... Câu 19 Cho hai số phức Tìm giá trị , cho A B C D Câu 20 Điểm điểm biểu diễn số phức mặt phẳng Tìm số phức A B C D Câu 21 Cho số phức Tính môđun số phức A B C D Câu 22 Tìm phần thực, phần ảo số. .. ảo số phức A Phần thực 1, phần ảo B Phần thực 1, phần ảo C Phần thực 1, phần ảo D Phần thực phần ảo Câu 23 Tìm số phức liên hợp số phức A B C D Câu 24 Cho hai số phức Xác định phần ảo số phức
- Xem thêm -

Xem thêm: 2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12, 2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn