Phương pháp phổ của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính

81 46 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 00:09

... ĐỒ THỊ TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP CỘNG TÍNH Chun ngành: Cơ sở tốn học cho tin học Mã số: 9.46.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn: PGS TS LÊ ANH VINH Hà Nội - 2019 Tóm tắt Trong Luận... gồm 04 chương chính: Trong Chương 1, chúng tơi nhắc lại kiến thức liên quan đến phương pháp đại số tuyến tính đồ thị: ma trận kề, phổ đồ thị, (n, d, λ) - đồ thị, Bổ đề trộn nở Trong Chương 2, nghiên... với x, y ∈ A tập A có kích thước bé Trong phần cuối Chương 3, chứng minh f = x (y + 1) g = x + y2 hàm nở hai biến trường vành hữu hạn với x, y ∈ A | A| q1/2 Trong Chương 4, thay Bổ đề trộn nở
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp phổ của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính, Phương pháp phổ của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn