Nghiên cứu xác định đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội

219 29 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 00:08

... luận án xe buýt Hà Nội, nghiên cứu thí điểm loại xe có sức chứa 80 chỗ, chủng loại Daewoo BC212 Đây chủng loại xe chiếm tỷ lệ lớn thứ 2, sau chủng loại xe Daewoo S090DL, toàn hệ thống xe buýt... (exhaust): - Khí xả xe chạy (Running exhaust): Khí từ ống xả xe chạy đƣờng - Khí xả xe chế độ không tải động (Idle exhaust): Khí từ ống xả xe nổ máy nhƣng khơng chuyển động - Khí xả xe khởi động (Starting... riêng dòng xe có sức chứa 80 chỗ, số lƣợng xe thuộc chủng loại xe Daewoo BC212 chiếm tới 41% - Động đƣợc sử dụng để đo phát thải động diesel D1146TI Đây loại động đƣợc sử dụng dòng xe buýt hãng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội, Nghiên cứu xác định đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn