Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh

227 27 0
  • Loading ...
1/227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 00:05

... .9 1.1.3 Phát thải giảm phát thải khí nhà kính Việt Nam .10 1.1.4 Xu hướng tăng trưởng xanh giảm phát thải khí nhà kính 11 1.2 Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính địa phương...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI TỈNH QUẢNG... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHI PHÍ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH 1.1 Những vấn đề chung biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh 1.1.1 Biến đổi khí hậu: biểu nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh, Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn