2019 THPT chuyên SPHN (lần 2)

5 37 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2019, 22:41

...Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ Câu 50 Etyl axetat có khả hòa tan tốt nhiều chất nên dùng... hóa c|c hợp chất D Ở điều kiện thường, tất c|c kim loại trạng th|i rắn Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 59 Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng... 63 Ankin l{ hiđrocacbon khơng no, mạch hở, có cơng thức chung l{ A CnH2n-2 (n ≥ 2) B CnH2n-6 (n ≥ 6) C CnH2n (n ≥ 2) D CnH2n+2 (n ≥ 1) Câu 64 Để l{m lớp cặn c|c dụng cụ đun v{ chứa nước nóng, người
- Xem thêm -

Xem thêm: 2019 THPT chuyên SPHN (lần 2) , 2019 THPT chuyên SPHN (lần 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn