đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C

5 433 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 14:27

Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học 001 THI TH VO I HC, CAO NG !""#$% Cõu 1.$&'$(%)*+ ,- ./ ,0 ./ ,1 .2$%)*+ ,3 / ,4 56#$'7 $8 9:";$8$<=%)*+'> 5-5 ?55 5,35 @5,15 Cõu 2.ABCDD$7 E F 9G F $7H':I7H'CJ,5K F %L;89I JM 5345 ?535 545@5445 Câu 3. Cho các hạt vi mô: O 2- (Z = 8); F - (Z = 9); Na, Na + (Z = 11), Mg, Mg 2+ (Z = 12), Al (Z = 13). Thứ tự giảm dần bán kính hạt là: A. O 2- , F - , Na, Na + , Mg, Mg 2+ , Al. B. Na, Mg, Al, Na + , Mg 2+ , O 2- , F - C. Na, Mg, Al, O 2- , F - , Na + , Mg 2+ . D. Na + , Mg 2+ , O 2- , F - , Na, Mg, Al. Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở 2 phân lớp ngoài cùng là 3d 2 4s 2 . Vị trí trong bảng tuần hoàn của X là: A. chu kì 4, phân nhóm chính nhóm IV. B. chu kì 4, phân nhóm phụ nhóm IV. C. chu kì 4, phân nhóm chính nhóm II. D. chu kì 4, phân nhóm phụ nhóm II. Câu 5.$0NO 7/PD$%PDQRS"CTO=UV*WUUX. 4 $Y5K7" Z[(ZH$$/7%TO";X.BZ \":U7H]/^8R/-"$8"* UUJ57C$U7U+J _ 5PDX. 4 4 5 ?57X. 4 3 5 5PDX. 4 4 *7X. 4 3 5 @5PDX. 4 3 5 Cõu 6.$$`8 ]$*$aU7U+[,/-"$75K7 Z[ HGU7U+b7%TO,/,]c"5def*"CTOI$$9g7$ %D Z[ 5/,S5 ?5-/,S5 50/,S5 @51/,S5 Cõu 7.h%77C"$/"(!=/7CH+ 97i%)D$TW h. 4 jhk. 3 * _ h. 4 jh. R kh ?QM 97i$$0/4h. 4 7%TO4/4h5def"$+ 97iD$ *TG[ 5--/-0S*44/44S5 ?544/44S*--/-0S5 5/S*RR/RS5 @5RR/RS*/S5 Cõu 8.$,/3;NO )%$*$*$b7i%lH";*Q7B=M=B="7Q =5K7a<Q7B=b7%TOaNO ";[4S%$$7*#;* TOI$%YZ(7C^3SB$*WTO$%e75 e ef*#;I %$$NO %e7*$NO B7 Z[eTOM 5--/3S*,1/0S5 ?51,/3S*--/3S5 5--/3S*4/0S5 @511/3S*4/0S5 Cõu 9.aU7U+[ 3 K. R */R47CIa([$(I$7CJ5$ '*$U7U+HaTOhm$%Q"$<Bb7%TO4/m 3 57CJ 5X. R 5 ?5X. 4 5 5X. 3 5 @5X.5 Cõu 10.dZ[nX. 4 *WPD 4 . R 8$";JBZ \":U7H]ALBC$ TG b$=o3b";J 5X 3 5 ?5X.5 5X. 3 5 @5X 3 .5 Cõu 11.$33UUX.,S*$UU( 4 d. R 4/3S57C7%TOB7 Z[ 5X 3 d. R 5 ?5X 3 d. R5 5X 3 d. R *X 3 d. R5 @5X 4 d. R *X 3 d. R5 $ Hpq73rH$$5$s, s,s Câu 12.@`<<"t F X 4 %QUT*$UUu 3 5LTOq7B=%TO 5"QIV8/"5 ?5"QIc"5 5"QI(/"5 @5"QIc/B7%5 Câu 135"J=UV*W$B"8$U`(7]$$$$%$Q/RS*' _ "CTO5J [ 9: 5 R 5 ?5 3  - 5 5 4  1 5 @5 R  , 5  Câu 14.?Qa"Dv Z[%TO*WC%3w0? 3 5[ 9:Iv 5 3  R 5 ?5 R  1 5 5 4  - 5 @5   , 5 Câu 15.$U7U+[,/33]n7GJ%)%xI D$=UV*WTW$UT 7%TO4/O ]v[47H':$$ 9:y,S5[ 9:IJ 5 0  1 .5 ?5 1  , .5 5   ,3 .5 @5 ,  ,R .5 Câu 16.%G[J[,/S"CTOG5'J 5DH5 ?5DH5 5 DH5 @5 DH5 Câu 17.Kc (Q D$[&fUe;zGI=]B7,X 4 /3 4 X 3 /4 -   X 3 /R  4  3 X/ 3   X 3 /- s. 3 Xs -  R X 3 5 5-/4/,/3//R5 ?54/-/,/3/R/5 5R//3/4/,/-5 @5,/3/4/R//-5 Câu 18.=TW<TO7 4  3 . 4 $%7"L;O 7%TO"D5 KZ \;  53sDH7Ds,5 ?53sDH7Ds35 54sDH7Ds,5 @5 DDs35 Câu 19.%$$J/v{[ 9: R  1 5h Z[*W$/<J7%TOa U`  (7]  ,/3s%$s3sDH $ 2  <  v  7  %TO    U`  (7]  ,/4s%$7  *  ,/4s%$s3s DH $ 5'oIJ*vTG[ 53sDH $ D*7Ds35?53sDH $ D*DH($ $ 5 57Ds,*7Ds35@57Ds3*($75 Câu 20.$NO )"";UT*GI3RD$%q7](!=77/BZ \7%TO#8$R|$4-SUy,/,w5L7B7]Iq7=b' 51/RS5 ?50/RS5 5-/S5 @50-/-S5 Câu 21. $= ]DH ,/ DH3/$ 4/R/ sDH/ s $-5;zGfUeD$[&  5,/3/4/R//- ?54/3/,/R//-  5-/R//4/3/, @5-//R/4/3/, Câu 22.7C:U7H]#U{%#lQ4]6%&$4o]YdD$2}TO7 ?DzH2KD 5X5 ?5@7U+X.5 5~7•;5 @5@7U+? 3 5 Câu 23. #[67C -   X 4 $ab%&/eU{=$=] _  5U7U+?5 ?5U7U+X.* _ ? 3 5  5U7U+X. 4 /X./? 3 5 @5U7U+X. 4 /? 3  Câu 24.Kc (Q D$[&fUeL%aBI=]B7 4 .,/ 3   .3/ 4  4/  4   3   R/.5 5/R/,/3/45 ?5,/3/4/R/5 5/R/4/3/,5 @54/3/,//R5 Câu 25.$BC=%) 9U`(7]IDzDd 1  , ./BC%) 9J$ZY%7 "LB7J" Z[*G F X.* _ J  → − OH 3 v  → xtpt //  $D5J  5,5 ?5455R5 @535 Câu 26.aU7U+[,/33]n7GJ%)%xI D$5$U7U+'=UV*W TW$UT7%TO4/O ]v[47H':$$ 9:5?Q wT(ZH*WL7B7] ,S5[ 9:IJ 5 0  1 .5 ?5 1  , .5 5   ,3 .5 @5 ,  ,R .5 $ Hpq73rH$$5$s, s3s Câu 27.?CDBDT 9: 4  R . 3 / 4  - . 3 / R  - . 3 / R  1 . 3 5[ 9:[*W3DBD "+7i 9$]n7G%7"Zf Z[=TG 5 4  R . 3 * R  1 . 3 5 ?5 4  R . 3 * R  - . 3 55 4  R . 3 * 4  - . 3 5 @5 R  - . 3 * R  1 . 3 5 Câu 28.NO J)(%G[/"QQ 7$UYH%)%€ eM75de m Z[*<%I*WU7U+X.,5demm Z[*WTOUTU7U+ 3 .wX 4 8$ R4/35[]78$*"CTOI($J 5/3 *,1 4  5 ?5,1 4  *,R/1 4  3  5 5,1/R *4- 4  5 @54- 4  *3/- 4  3  5 Câu 29.a]•$[ 3 .. ,0  44 s.. ,  4, s 3 .. ,0  3 5KC$ 3 e%# %$$=$$,$]•$  5,5 ?545 5R5 @55 Câu 30.d$*H(D $D%TO%7Q<BZ \{O $$D$B7%9H 5 3 ys  4 5 ?5 3 ys 5 5 3 ys  3   5 @5 3 ys.. 4 5 Câu 31.$BC= $DB7BO,2GM32D42G*B$R2G(D2 X$s-/--2GD05‚$8G7)CT _ (D7$zG 5,/3/45 ?53/4/R 5,/R/5 @5R/-/05 Câu 32. 7i 9aO ]7(vD$ TGb$=ovk 3 . $ (/ → 3J5J*v%7 Z[=TG$%7"LT5v 5a5 ?5$zG5 5Bz$zG5 @5(D7$zG5 Câu 335ƒ%TOU{a7C:%# 9L]6?DzD/TO7DH/b7C:% 5U7U+5 ?5 D$ D5 5q7b;5 @5U7U+X.5 Câu 34. $="$8//PD/u/h/?/5h$8„) 5//PD/u5 ?5///PD55//h/?5 @5/?/u/5 Câu 35.#$868 ]"…/b/%)`$8†U8a"H%A"CTO 8TU{aTOUTU7U+ 5X. 4 5 ?5dX. 4  3 5 57X. 4  3 5 @5PDX. 4  4 5 Câu 36.$4-NO %)*$(Bc<†U8aD$ƒL$3,MU7U+UT5 dZ[($7%TOU7U+J*]cv5hCTO]cvM 5,3/15 ?5-/R5 534/35 @5,-/5 Câu 37.L 9ZH7C$D7I"$8/7%TO/-†$*/1- ;";%"†$5‡"=U7U+[7C$D7'=UV*WX. 4 UT7 %TO,,/R1"QI5[7C$D7 5P 3 5 ?5 3 5 5? 3 5 @5? 3 5 Câu 385a3U7U+)/,* 3 K. R /*W4U7U+?. 3 )%a( 7%TO"QI*U7U+ y,45ˆ=+I(*eTO 5(y/,2y3/445?5(y/,2y3/445 5(y/32y4/345@5(y/32y4/345 Câu 39.$a*$U7U+[X. 4 *7X. 4  3 c%7a7%TO]cJ , * U7U+J 3 5$J , =UV*WU7U+X.UT7%TO"; 3 *^8NO "$85$ J 3 =UV*WU7U+X.UT/%TO"QIJ 4 %$(Ia"$85=]$J , /J 3 /J 4 ) 5J , /2J 3 X. 4  4 2J 4 . 4 5 ?5J , /72J 3 X. 4  4 /7X. 4  3 2J 4 . 4 5 5J , /7/52J 3 X. 4  4 /7X. 4  3 2J 4 7. 3 5 $ Hpq73rH$$5$s, s4s @5J , /7/2J 3 X. 4  4 J 4 7. 3 5 Câu 40.&L Z[L3-/1NO a*Bcmmm$(%TONO ˆ5$ ˆ$U7U+X.UT/$=-/03;"; 3 = Z[(ZH$$/#;";%$†%"5 hCTO$NO %e7M 5-/15 ?5/R5 5,,/3 @5,/15 Câu 41.`7"$8?////PD5XT#lQ%TO<"$8ƒeU{ aU7U+[a$=]7C: 55 ?5X. 4 5 5X.5 @5PD 3 K. R  4 5 Câu 42.$RU7U+/$NU7U+[a$B77 3k / PD 4k / k /d 3k 5$="$8 //PD/7/n"$8 Z[%TO*WZRU7U+' 5//PD5 ?5/5 5//75@5//5 Câu 43.NO J)PD./PD 3 . 4 /PD 4 . R ‡-/-*BC$PD.MBC$PD 3 . 4 5$NO J Q$U7U+X. 4 $Y/7%TO‰;";X.%"U7H]5ˆ=+I‰ 5/33Rw4;5 ?5/33R;5 53/3R;5 @53/3Rw4;5 Câu 44.XL 9$$NO X R X. 4 /7X. 4  3 /X. 4 /PDX. 4  3 b]c7%TOB7 Z [) 57./PD 3 . 4 / 3 .5 ?57./PD 3 . 4 /5 57./PD./5 @5X R X. 3 /7//PD.5 Câu 45.X7/R7CI"$8$=+"%A%Q Z[$$/%TOR a$(I"$85[7C 5X. 4  3  ?5uX. 4  3 5 57X. 4  3 5 @5dX. 4  3 5 Câu 46.X7X. 4 %TO]cJ*";v5@`";v*$CTW%TOU7U+u5$$a J*$u]HJa e*$=";X.U7H]5ˆZQ= Z[(ZH$$5def "CTOIJ"$u 53S5 ?53S5 54S5 @5RS5 Câu 47.$/1,*3/1PD=UV*W3U7U+J[X. 4 *7X. 4  3 5K7" Z[(ZH$$7%TOU7U+v*1/,3NO 4"$85$1/,3NO 4 "$8H=UV*WU7U+UT/"Q! Z[]H$=/-03; 3 %"5X)%a$ IX. 4 *7X. 4  3 eTO 5/,*/35 ?5/,*/35 5/3*/,5 @5/3*/35 Câu 48.$/0NO ad)//u/7=UV$$*W$(UT7%TONO c ~"CTO0/1-5#;C#7U7U+,eU{%#$$$~ 5,15 ?5305 545 @54-5 Câu 49.$aTOa. 4 =UV$$*WU7U+43/1S5K7 Z[7%TO U7U+J$%)%a^83R/3S5'*$JaTOa. 4 "7]H%7$ Z [(ZH$$7%TOU7U+v$%)%a^3,/,S5X)%a ef=7C  3 * 3 $U7U+vTG[ 5,/4S*4/RS5 ?5,3/4S*1/RS5 5,3/4S*4/RS5 @51/RS*,/4S5 Câu 50.' E  9U7U+[$7K. R /$X*W%L&G/f(C 5@7U+ 7%TOB7 Z[$%TO 3 . 4 5~7Ln* 5Š3$‡‹35 ?5Š5 5‹3$‡Š35 @5 ≥ 35 , , 3 4 R  - 0 1  ,  ,, ,3 ,4 ,R , ,- ,0 , 1 , 3 $ Hpq73rH$$5$s, sRs  @  ? @   ?   @ @ ? ? ? @  ? ? ? 3, 33 34 3R 3 3- 30 3 1 3 4 4, 43 44 4R 4 4- 40 41 4 R  @   @ ? ?   @  ?   @ ? ? ?  @ R, R3 R4 RR R R- R0 R 1 R   @  ? ?  ?  ?   $ Hpq73rH$$5$s, ss
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C, đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C, đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn