PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 2)

276 17 0
  • Loading ...
1/276 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2019, 01:36

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 2) PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 2) Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Biên tập: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) KỆ KHAI KINH Vô thượng thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngô Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa Nam mơ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! ************* Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) MỤC LỤC Trang Ý NGHĨA NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN (Mười Đại Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền (tiếp theo)) Nguyện thứ năm, “Tùy hỷ công đức” Nguyện thứ sáu, “Thỉnh chuyển pháp luân” .16 Nguyện thứ bảy, “Thỉnh Phật trụ thế” 21 Nguyện thứ tám, “Thường tùy Phật học” 32 Nguyện thứ chín, “Hằng thuận chúng sanh” .33 10 Nguyện thứ mười, “Phổ giai hồi hướng” 35 Kinh văn: “Hàm công tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức” 35 Kinh văn: “Cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ thiết công đức pháp trung” 36 TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC .37 Phước thứ 37 Câu thứ nhất, “Hiếu dưỡng cha mẹ” .37 Câu thứ hai, “Phụng sư trưởng” 38 Câu thứ ba, “Từ tâm bất sát” 40 Câu thứ tư, “Tu mười nghiệp thiện” .41 Phước thứ hai 44 Câu thứ nhất, “Thọ trì tam quy” .44 Câu thứ hai, “Cụ túc chúng giới” 47 Câu thứ ba, “Không phạm oai nghi” .47 Phước thứ ba .49 Câu thứ nhất, “Phát tâm Bồ Đề” .49 Câu thứ hai, “Thâm tín nhân quả” 50 Câu thứ ba, “Đọc tụng Đại Thừa” 51 Câu sau cùng, “Khuyến hành giả” 54 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) Kinh văn: “Cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ thiết công đức pháp trung” 59 LỤC HỊA KÍNH 60 Điều thứ nhất, “Kiến hòa đồng giải” .60 Điều thứ hai, “Giới hòa đồng tu” 64 Điều thứ ba, “Thân hòa đồng trụ” 65 Điều thứ tư, “Khẩu hòa vơ tranh” 65 Điều thứ năm, “Ý hòa đồng duyệt” 68 Điều sau cùng, “Lợi hòa đồng huân” 69 LỤC ĐỘ BA LA MẬT 74 Thứ “Bố thí” 74 Thứ hai “Trì giới” 75 Thứ ba “Nhẫn nhục” 77 Thứ tư “Tinh tấn” 79 Thứ năm “Thiền định” 80 Thứ sáu “Trí tuệ” 80 Kinh văn: “Cụ túc vô lượng hạnh nguyện an trụ thiết pháp trung” 82 TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN 83 Nguyện thứ nhất, “Chúng sanh vô biên thệ nguyện đô” 83 Nguyện thứ hai, “Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn” 92 Nguyện thứ ba, “Pháp môn vô lượng thệ nguyện học” 93 Nguyện thứ tư, “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành” 96 Kinh văn: “An trụ thiết công đức pháp trung” 98 Kinh văn: “Du bô thập phương, hành quyền phương tiện” 101 Kinh văn: “Nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn, nguyện vô lượng giới thành đẳng chánh giác” 105 TÁM TƯỚNG THÀNH ĐẠO 116 Kinh văn: “Xả Đâu Suất, giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận gian cố, dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán, đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác” .116 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) Tướng thứ “Xả Đâu Suất” 116 Tướng thứ hai thác thai, xuất sanh “giáng vương cung” (Thông thường người tục gọi đầu thai) 117 Tướng thứ ba “Khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo” 118 Tướng thứ tư “Tác tư thị hiện, thuận gian cố” 125 Tướng thứ năm “Hàng ma” .127 Kinh văn: “Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán” 127 BỐN LOẠI MA 132 Loại thứ nhất, “Ngũ ấm ma” 132 Loại thứ hai, “Phiền não ma” 134 Loại thứ ba, “Tử ma” 134 Loại sau “Thiên Ma” 137 Tướng thứ sáu “Thành đạo” 142 Kinh văn: “Đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác” .142 Tướng thứ bảy “Chuyển pháp luân” 151 Kinh văn: “Thiên nhân quy ngưỡng, thỉnh chuyển pháp luân” 153 Kinh văn: “Thường dĩ pháp âm, giác chư gian” .154 Kinh văn: “Thường dĩ pháp âm, giác chư gian” .156 Kinh văn: “Phá phiền não thành, hoại chư dục trạm, tẩy trạc cấu uế, hiển minh bạch” 163 Kinh văn: “Điều chúng sanh, tuyên diệu lý, trữ công đức, thị phước điền, dĩ chư pháp lạc, cứu liệu tam khổ” 180 Kinh văn: “Thăng quán đảnh giai, thọ Bồ Đề ký, vi giáo Bồ Tát, tác A Xà Lê, thường tập tương ưng, vô biên chư hạnh, thành thục Bồ Tát, vô biên thiện căn, vô lượng chư Phật, hàm công hô niệm” 204 NĂM KHÓA MỤC CỦA TỊNH TÔNG HỌC HỘI 217 Khóa mục thứ “Tam phước” .217 Khóa mục thứ hai “Lục Hòa” 221 Khóa mục thứ ba “Tam học giới-định-huệ” 224 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 2) Khóa mục thứ tư “Lục đơ”: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định Bát Nhã 224 Khóa mục sau Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện 224 Kinh văn: “Chư Phật sát trung, giai thị hiện Thí thiện huyễn sư, hiện chúng dị tướng, bỉ tướng trung, thật vô khả đắc Thử chư Bồ Tát diệc phục thị” 227 Kinh văn: “Chư Phật sát trung, giai thị hiện, thí thiện huyễn sư, hiện chúng dị tướng, bỉ tướng trung, thật vô khả đắc, thử chư Bồ Tát, diệc phục thị” 230 Kinh văn: “Thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng” 240 Kinh văn: “Cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh” 242 Kinh văn: “Hóa hiện kỳ thân, điện quang” .248 Kinh văn: “Liệt ma kiến cương, giải chư thúc phược” 248 Kinh văn: Viễn siêu Thanh Văn, Bích Chi Phật địa, nhập không vô tướng, vô nguyện pháp môn, thiện lập phương tiện, hiển thị tam thừa, thử trung hạ, nhi hiện diệt đô 255 Tướng thứ tám, “Nhập Bát Niết Bàn” 273 Kinh văn: “Ư thử trung hạ, nhi hiện diệt đô” 273 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải (quyển 2) Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) Ý NGHĨA NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN Hôm ngày Lễ Phật Đản năm 1998, ngày mẹ Tối hôm qua tham gia lễ truyền đăng, hy hữu Mọi người hoan hỉ Đây lần tham gia Sau buổi cơm sáng hôm nay, cư sĩ Trương viết môt mẫu giấy đưa cho tơi, muốn tơi nói qua ý nghĩa kỷ niệm “Lễ Phật Đản” Vấn đề hỏi hay Chúng ta phải nên làm lễ kỷ niệm nào? Lễ Phật Đản lễ kỷ niệm ngày đản sanh Thích Ca Mâu Ni Phật, theo truyền thống Trung Quốc ngày mùng tám tháng tư âm lịch, Indonesia vào ngày trăng tròn tháng năm Vào thời xưa, có ba ngày lễ lớn tổ chức để kỷ niệm Thứ ngày Thế Tôn thị hiện sanh gian, thứ hai ngày Thế Tôn thành đạo, thứ ba ngày Thế Tôn vào Niết Bàn Chúng ta thử nghĩ, Thế Tơn khơng xuất hiện gian gian nào? Thực tế mà nói, thật khơng thể tưởng tượng Thế Tơn xuất hiện, thị hiện trí tuệ cứu cánh viên mãn, giải nhiều, nhiều vấn đề nghi nan, giúp hóa giải vơ số tai hại tự nhiên người làm Chúng ta nhận thâm ân Phật, người biết Chúng ta kỷ niệm ngày khánh đản, quan trọng phải đem ân đức giáo huấn Thế Tôn giới thiệu cho xã hôi đại chúng, khiến cho người tri ân, báo ân Chúng ta dùng phương thức để báo ân, hay nói cách khác, dùng phương thức để kỷ niệm? Chỉ có tuân thủ lời giáo huấn Thế Tơn, y giáo phụng hành Chính chân thật có nhân sanh hạnh phúc, có gia đình mỹ mãn, mơt người có nghiệp thành cơng, xã hòa thuận, quốc gia giàu mạnh, giới hòa bình, kỷ niệm thật có ý nghĩa, thật có giá trị Ngày năm nay, khu vực Singapore, thực tế mà nói, cảm thấy hoan hỉ khơng Ở Singapore, cư sĩ Lý Mơc Ngun tồn tâm tồn lực hơ trì Phật pháp, lễ thỉnh pháp sư đến nơi để giảng kinh dài lâu Bắt đầu đĩa 21 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) Nhân duyên thù thắng khơng Hai năm trước, phát khởi thành lập “Lớp Bồi Dưỡng”, năm lại bắt đầu mở “Lớp Hoa Nghiêm” Chúng ta dùng việc để khánh chúc lễ Phật đản, để khánh chúc ngày lễ mẹ Ý nghĩa thật không tầm thường, thực tế thật hi hữu khó Cái tên “Lý Mộc Nguyên” xem lại xem, cảm thấy diệu Nếu tách chữ “Lý” thập bát tử, thập bát vị A La Hán thập bát vị Phật tử, đại khái tương lai nơi cho mười tám vị Bồ Tát Vậy khơng bằng, tồn giới nhờ Cái tên ơng có ý nghĩa Bạn xem, “Mộc” thập bát, bên nguyện, nguyện thứ mười tám A Di Đà Phật quan trọng, nguyện mười tám mười niệm ắt sanh, ý nghĩa danh hiệu nghĩ bàn Vì vào cục diện ngày hơm nay, ý nghĩa tên ông hiện rõ rồi, khiến cho xem thấy tường tận, rõ ràng “Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức” tất chư Phật Như Lai tu nhân chứng đại đức viên mãn Loại đại đức viên mãn “Kinh Hoa Nghiêm” dùng mười đại nguyện vương để biểu thị Nguyện nguyện khơng có tận, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, nguyện nguyện tận hư không khắp pháp giới Hơn nữa, “một tất cả, tất một”, mười đức Phổ Hiền Đại Sĩ (Mười Đại Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền (tiếp theo)) Nguyện thứ năm, “Tùy hỷ công đức” Điều vô quan trọng Trước tiên phải nhận biết “công đức” Chỗ khơng thể hàm hồ Chúng ta xem thấy nhiều đạo tràng, phía trước để môt thùng, bên viết “Thùng công đức”, cho tiền để vào có cơng đức sai rồi, việc khơng có công đức Vào thời xưa, Vua Lương Võ Đế người lịch sử Trung Quốc, tiếng môt Phật giáo đồ kiền thành, đại hô pháp nhà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) Khi ông đương chức, tạo dựng 480 đạo tràng (ngày gọi tự viện), quy mô lớn Ơng ln khích lệ nhân dân xuất gia, xem thấy người xuất gia hoan hỉ, đồ chúng có đến trăm ngàn người, ơng cảm thấy kiêu ngạo, “việc thật đáng tự hào, ta làm công đức lớn đến vậy!” Lúc này, Bồ Đề Đạt Ma - Tổ sư Thiền Tông đến Trung Quốc Đạt Ma Tổ Sư nghe quốc vương Trung Quốc nhiệt tâm hô pháp nên đương nhiên phải đến bái kiến Lương Võ Đế vui mừng tiếp kiến môt vị cao tăng đến từ Ấn Đô Sau gặp mặt, Lương Võ Đế nói với Đạt Ma Tổ Sư cơng đức hơ pháp, thành tích hơ pháp Sau nói xong, ơng thỉnh giáo với Đạt Ma Tổ Sư: “Cơng đức tơi có lớn khơng?” Đạt Ma Tổ Sư thẳng thắn, khơng nói nhân tình với người, Ngài trả lời thành thật: “Khơng có cơng đức gì!” Lương Võ Đế nghe lòng không vui, Lương Võ Đế không hô pháp cho Ngài Ngài phải đến Chùa Thiếu Lâm, quay mặt vào vách chín năm để đợi Huệ Khả Lời Đạt Ma Tổ Sư có hay khơng? Đúng! Công đức phước đức không Giả Lương Võ Đế hỏi Ngài: “Phước đức có lớn khơng?”, Đạt Ma Tổ Sư định liền nói: “Thật lớn! Thật lớn! Ơng tu phước báo thật lớn!” Phước đức công đức khác biệt Cơng đức phải tu hành Chúng ta nêu mơt thí dụ đơn giản, trì giới có “cơng”, “cơng” mà bạn trì giới có cơng phu Bạn trì giới có cơng phu, định “đức”, “công” “tu nhân”, “đức” “chứng quả”, bạn định gọi cơng đức Nếu bạn giữ giới luật tốt, nghiêm, bạn chưa thể định trì giới bạn phước đức, khơng phải cơng đức, bạn trì giới chưa có cơng phu, bạn có phước báo Trì giới định việc trì giới luật gọi có cơng phu Vì có người trì giới định, mơt số người trì giới khơng thể định? Ở pháp khơng pháp Tu học pháp có cơng, tu học khơng pháp khơng có cơng Điểm Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) vị đồng tu không luận gia hay xuất gia phải tường tận Chúng ta định phải giữ giới, giữ giới tương ưng, khơng giữ giới khơng tương ưng Vậy gọi có công phu? Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng đặc biệt dạy người trì giới, mơt mực dặn bảo chúng ta: “Nếu người chân chánh tu hành khơng thấy lỗi gian”, bạn liền có cơng phu Giới luật ta trì tốt, xem thấy người khác khơng trì giới sanh tâm khinh mạn, xem thường, lại cống cao ngã mạn Bạn xem, trì giới kết gì? Được cống cao ngã mạn Người ta trì giới định, từ định khai ḥ, ta trì giới cống cao ngã mạn làm có cơng phu chứ? Thế trì giới có tốt hay khơng? Tốt! Sự trì giới mang lại phước đức, tu phước hữu lậu tam giới sáu đường Tơi khơng nói phước báo nhân thiên, mà tơi nói phước báo hữu lậu sáu đường Vì vậy? Khơng thấy phước báo họ hưởng nhân gian Việc phải hiểu Nếu họ khơng có thân người, họ thân súc sanh, thân ngạ quỷ hưởng phước Bạn thấy đường súc sanh, có phước báu lớn cưng chiều chăm sóc chu đáo, người sánh bằng? Có vật cưng người nhà hầu hạ, xem bảo bối, chủ nhà, xa so với nó, chẳng có quan tâm Loại vật cưng đời trước tu phước nên Phước báu cõi quỷ không nhỏ Chúng ta xem thấy nhiều nhân gian Trung Quốc cúng bái quỷ thần Cạnh Cư Sĩ Lâm dường có mơt Miếu Đại Bá Cơng, cõi quỷ có phước báu Sơn Thần, Thổ Địa, Thành Hoàng cõi ngạ quỷ, họ tu phước nên cõi quỷ hưởng phước Cho nên, Phật nói với định phải tu tích cơng đức Trong cơng đức tự nhiên có phước đức, phước đức khơng có cơng đức, tu tích cơng đức tốt Chúng ta phải tu công đức cách nào? Kinh hay, Kinh đích thực đệ Kinh mà Thế Tơn nói suốt 49 năm, “Kinh Hoa Nghiêm” hàng kế Trên đề Kinh nói với “Thanh Tịnh - Bình Đẳng - Giác”, hay nói cách khác, tu học 10 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) uống, họ dùng thiền duyệt, an vui thiền định ni thân thể họ Ngày niệm Phật đường Niệm Phật Tam Mi, cao so với thiền dụt người Trời Sắc Giới Thiền duyệt họ, thành thật mà nói, khơng có Phật lực gia trì Chúng ta Niệm Phật Tam Muôi, không A Di Đà Phật oai thần bổn ngụn gia trì, chỗ tơi thường nói qua với vị, mười phương ba đời tất chư Phật Như Lai gia trì mà không hoan hỉ chứ? Ta chưa bước vào niệm Phật đường, ta nghe hoan hỉ, hồ đó, đích thực pháp hỉ sung mãn, tinh thần phấn khởi trăm phần, niệm hoan hỉ, niệm có tinh thần, niệm lực Các vị có sức khỏe khơng tốt, thường hay có bệnh, thường niệm Phật đường thứ bệnh nhỏ khơng còn, niệm tiêu hết Chúng ta phải có lòng tin, phải biết oai thần gia trì Phật Bồ Tát khơng thể nghĩ bàn Cho nên, pháp môn niệm Phật thù thắng khơng Mỗi mơt vị đồng tu quan tâm đến công phu niệm Phật đắc lực Luôn nhìn thấu, bng bỏ cơng phu chân thật có lực Ngày khơng thể hy vọng q cao, q cao khơng đạt đến, đem mức đô yêu cầu giáng xuống thấp “công phu thành khối” Chỉ cần bạn niệm đến cơng phu thành khối tương lai vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc định nắm phần chắc, hay nói cách khác, đời bạn nắm làm Phật Trong mười pháp giới, chọn lựa bạn thù thắng Có đồng tu đến hỏi tơi, cơng phu thành khối nào? Việc phải nên biết Công phu thành khối lòng có nhớ Phật niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật ra, vọng niệm khác khơng có Vọng niệm phiền não, gốc phiền não tuyệt nhiên chưa đoạn Nếu gốc đoạn cảnh giới cao, khơng dễ làm Chúng ta niệm Phật, nhớ niệm, lòng tưởng Phật sức niệm mạnh, làm 262 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) cho phiền não bị đè xuống, phiền não có khơng khởi tác dụng, khơng khởi hiện hành, gọi làm cơng phu thành khối Nếu lìa khỏi niệm Phật đường, cuôc sống thường ngày khởi lòng tham, gặp phải việc khơng vui khởi tâm sân hận, phải biết công phu chưa đạt đến trình Cơng phu chân thật đạt đến thành khối gặp việc hoan hỉ khơng khởi tâm tham ái, gặp việc không vui không khởi tâm sân hận, tâm bạn vĩnh viễn giữ bình lặng, vĩnh viễn giữ cảnh giới niệm Phật đường, gọi thành khối Ở niệm Phật đường rèn lụn, chí phải lụn đến cơng phu bạn xem có thành tựu, bạn niệm Phật cách Niệm Phật cách định vãng sanh Phải đạt đến mục tiêu Có mơt số đồng tu nói: “Việc khó, khó” Khơng sai, khó, làm dễ dàng làm Phật vậy? Sự việc bình thường phải dụng cơng Bình thường dụng cơng phu gì? Nhìn thấu bng bỏ, nói mơt đời chúng ta, tất người, việc, vật, phải thấy nhạt môt chút, không nên chấp trước, phàm việc phải học lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa khơng, khơng nên chấp trước ly tí cơng phu có lực Mọi thứ chăm chỉ, thứ so đo tính tốn đáng lo, bạn muốn đạt đến cơng phu cảnh giới tương đối khơng dễ dàng Việc nên qua loa, có tốt, khơng có tốt, thiệt thòi tốt, chịu lỗ tốt, bị chiếm tiện nghi tốt, thứ tốt, khơng nên tính tốn, không cần phải hỏi qua, chân thật nhiều môt việc khơng mơt việc, mơt việc khơng khơng có việc gì, tất tùy duyên qua ngày tốt Những đồng tu lãnh đạo Cư Sĩ Lâm chân thật có Chúng ta bên cạnh quan sát khởi tâm đông niệm họ, tất việc làm họ khiến cho bôi phục Họ làm pháp, tương ưng, hóa nặng thành nhẹ, tùy dun mà khơng phan duyên Phan duyên ta định phải làm đó, định phải chấp trước làm vậy, sai Trong có môt đạo lý lớn, 263 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) phía sau nói: “Thiện lập phương tiện, hiển thị tam thừa”, thiện lập phương tiện Thiện khéo léo Phật pháp trọng khế lý khế Khế lý định phải tương ưng với tánh đức, trí tuệ đức đầy đủ tự tánh, phải tương ưng với chỗ này, khế lý Nếu dùng mơt câu phía trước “khơng, vơ tướng, vơ nguyện”, tánh đức, tương ưng với họ liền siêu việt Vậy pháp mơn niệm Phật, bạn tương ưng với nguyện Phật (nguyện Phật bốn mươi tám nguyện mà Kinh nói), tương ưng với đức Phật (đức danh hiệu) Công đức danh hiệu nghĩ bàn Danh hiệu hồn tồn dịch thành ý nghĩa Trung văn “Vơ Lượng Giác” “A” dịch Vô, “Di Đà” dịch Lượng, “Phật” dịch Giác Hay nói cách khác, mỗi lúc, chỗ nơi, người với việc với vật giác mà khơng mê, gọi A Di Đà Phật Mê phàm phu, giác ngơ Phật, niệm tương ưng với giác vào cửa Đó khế lý Ngồi khế lý phải khế Cơ vậy? Căn tánh đại chúng hiện tiền Phật pháp sống chết, Phật pháp đô người hiện tại, đô người khu vực chúng ta, để đô người xưa, để đô người vị lai, để đô người giới phương khác, mà đô đại chúng hiện tiền chúng ta, bạn phải hiểu đại chúng hiện tiền Cho nên, hôm qua đặc biệt nói với đồng tu phụ trách dẫn chúng niệm Phật đường phải tường tận đạo lý Đồng tu dẫn chúng niệm Phật đường phải thường hay khích lệ khuyến lẫn nhau, phải nghiên cứu cải tiến lẫn nhau, không chấp trước thành kiến Bạn định phải tường tận, chư Phật Như Lai, tất Bồ Tát thành kiến Thành kiến vậy? Là chấp trước Chư Phật Như Lai “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ cơng đức”, Ngài khơng có ý kiến mình, mà lấy ý nghĩ người làm ý nghĩ, người thích làm làm Người nhiều phải thành lập quy Quy củ ln thiểu số phục tùng đa số, 264 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) chế đô dân chủ Nhà Phật ba ngàn năm trước nói đến dân chủ, nói đến cơng hòa, nói đến Lục Hòa, “lợi hoà đồng huân”, Phật giáo đề xướng sớm nhất, đề xướng 3.000 năm trước Không đề xướng mà làm theo, chân thật làm Phật khơng có ý riêng mình, Bồ Tát khơng có ý riêng Ngày trước, Tổ sư đại đức lập quy củ này, tùy theo tánh chúng sanh thời đại mà lập ra, lập tốt Nếu hiện môt mực không đổi, chiếu theo qui củ Ngài mà làm, hoàn toàn chiếu theo Bách Trượng Thanh Quy mà làm, biến thành gì? Đều đem người hiện đưa ngược khứ, thành người triều nhà Đường, vị biến thành người nhà Đường, người hiện khơng làm Cho nên định phải hiểu tinh thần nó, ngun tắc nó, chí thực tế, cách làm cần phải tu đính Bạn xem, pháp luật gian trải qua năm cần phải tu đính mơt lần Vì vậy? Pháp luật mười năm trước định ra, xã đương thời lúc có tác dụng, sau mười năm xã thay đổi lớn, pháp luật lúc trước khơng thích hợp cho hiện Khơng thích hợp phải thay đổi, qui củ cải đính, giới luật nhà Phật cải đính Bạn thấy, Bách Trượng Thanh Quy giới luật Thích Ca Mâu Ni Phật, vào lúc làm mơt cc tu đính lớn, biến thành Trung Quốc hóa, hiện đại hóa, bổn thổ hóa, tinh thần nguyên tắc giới luật Phật khơng thay đổi Cách làm phải thích hợp với người hiện đại chúng ta, thích hợp với người địa phương nói thơng, gọi khế Do người xưa định Thanh Quy, đáng tham khảo Bạn xem cách thay đổi nào? Chúng ta làm thích ứng với niệm Phật đường hiện tiền chúng ta, thích ứng với đồng tu niệm Phật đường gọi chân thật khế Chúng ta phải hiểu nguyên tắc 265 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 2) Quy củ niệm Phật đường vào đâu để định ra? Nguyên lý nguyên tắc không thay đổi, môt số điều kiện bên vào hoạt đông hiện thực mà chế định Sau chế định phải thường tu sửa lại, sợ định có môt số đồng tu cảm thấy không thuận tiện Cho nên, chân thật đồng tu dẫn chúng phải học loại tinh thần Khổng Lão Phu Tử là: “Nhập Thái miếu, vấn” Khi bạn dẫn chúng, đồng tu dẫn chúng phải thường hay thỉnh giáo với pháp sư thời khố ngày hơm vị cảm thấy nào? Có chỗ cần cải tiến không? Thường hay thỉnh giáo, thành thật cung kính mà thỉnh giáo, khơng phải qua loa, khơng phải khách sáo Ngồi ra, thường hay hướng đến môt vị đồng tu đến tham gia niệm Phật để hỏi nhiều nơi họ, thỉnh giáo nhiều lần với họ, khiến cho đạo tràng cải tiến ngày Cải sửa khuyết điểm liền có tiến bơ Ngày ngày sửa, tiến bơ, bằng! Cho nên đạo tràng tự nhiên thành đạo tràng mô phạm gian, đạo tràng đệ Đạo tràng đệ từ đâu mà có? Ngày ngày cải tiến Phát hiện khơng thích hợp sửa đổi, sửa lại khơng thích hợp lại sửa, cải tiến, làm khế cơ, gọi “ thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức” Hai câu nói Bồ Tát Phổ Hiền khơng phải tùy tiện nói, hai câu nói chân thật làm đến khế Vậy tu Tịnh Đô, lý luận nương theo, phương pháp, cảnh giới thảy nương vào “Kinh Vô Lượng Thọ” Tương ưng với “Kinh Vơ Lượng Thọ” khế lý Những phương pháp thúc đẩy định mơt vị đồng tu hoan hỉ tiếp nhận, pháp hỉ sung mãn niệm Phật đường thành công Cho nên, đồng tu dẫn chúng khơng có chút ý riêng Lãnh tụ xuất gian chân thật hiền minh khơng có ý nghĩ riêng mình, họ lắng nghe người khác, nghe nhiều, sau bình lặng mà chọn lựa Ý kiến tốt chọn lấy Khi chọn lựa phải trưng cầu đồng ý người Bạn có trí ṭ, có lực, chọn lấy phương thức bạn, giải thích tỉ mỉ 266 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) với người, trưng cầu tán đồng người, mà thúc đẩy thuận tiện “Thiện lập phương tiện” Trong pháp Đại Thừa nói câu nói này, nhà Phật có mơt thuật ngữ “khơng trụ hai bên, trung đạo”, chân thật thiện lập phương tiện Bạn xem, tâm thật tịnh Đó chỗ mà phải nên học theo Phật, học theo Bồ Tát Trong lòng Phật Bồ Tát tịnh trừng thanh, vốn dĩ không môt vật, khơng có mơt ý kiến nào, mơt chút thành kiến khơng có Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh nói pháp 49 năm khơng có môt ý riêng, việc người phải nên biết Cho nên, Phật Bát Nhã nói Ngài khơng có giảng Kinh, có người nói Phật giảng Kinh báng Phật, Phật khơng có giảng kinh Chúng ta xem thấy “Kinh Hoa Nghiêm”, giải Đại Sư Thanh Lương nói, Phật nói Kinh thuật lại khơng có sáng tác Phật khơng có giảng Kinh, Ngài nói mà cổ Phật nói, khơng phải nói, khơng có ý riêng Ngài Đó thánh nhân xuất gian Thánh nhân gian Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc, Phu Tử Ngài đời vậy, thuật lại khơng có sáng tác, chuyển cáo cổ thánh tiên hiền cho người, khơng có ý riêng Thích Ca Mâu Ni Phật nói 49 năm, nói Ngài khơng phải mình, xin nói với vị, chân thật Vì nói chân thật mình? Ngài nói lưu xuất từ tự tánh, nói Ngài khơng có ý riêng mình, khơng phải lưu xuất từ tâm ý thức Lưu xuất từ tâm ý thức có ý riêng Những Ngài nói khơng phải lưu xuất từ tâm ý thức, mà lưu xuất từ chân bổn tánh Các vị phải nên biết, tâm ý thức môt người khơng giống nhau, chân bổn tánh người Do biết, từ tự tánh Thích Ca Mâu Ni Phật lưu xuất từ tự tánh 267 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 2) lưu xuất Có mơt ngày minh tâm kiến tánh, sau mở Kinh điển thảy từ tự tánh ta, sau biết Kinh khơng phải chun lợi Thích Ca Mâu Ni Phật, mà tất chúng sanh có Bạn xem, thân thiết dường chúng ta! Ngài kiến tánh rồi, kiến tánh với Ngài kiến tánh khơng khác biệt, đem công đức tu hành từ vô lượng kiếp Ngài biến thành cơng đức mình, cơng đức mà tu tích biến thành công đức người khác, đến lúc khơng có chướng ngại, “ta người khơng hai”, “sanh Phật không hai”, chúng sanh Phật không hai Câu Kinh phía sau nói ba thừa: “Hiển thị tam thừa” Bạn xem, “hiển” minh hiển, “thị” thị hiện Pháp tam thừa thị hiện, pháp tam thừa pháp phương tiện Thế Tôn sau “Kinh Pháp Hoa” đưa kết luận: “Duy hữu thừa pháp, vô nhị diệc vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết” Chỗ rõ ràng nói với chúng ta, “tam thừa” Phật phương tiện nói, Phật chân thật nói có pháp thừa Thế gọi thừa? Thành Phật gọi thừa Có thể thấy được, bổn nguyện tất chư Phật Như Lai hy vọng tất chúng sanh môt đời thành Phật, dạy làm Bồ Tát, làm A La Hán 22 Bổn nguyện chư Phật Như Lai hay Kỳ vọng chúng ta, cảm kích Vấn đề làm đến hay khơng? Đáp án khẳng định, tất chúng sanh định làm được, bạn mơt đời chứng Phật cứu cánh viên mãn, khẳng định Vấn đề chỗ nào? Là bạn, bạn có chịu tin vào hay khơng? Nếu khơng tin vào khơng cách Trong nhà Phật nói “tín”, việc trước tiên tin Bạn xem A Di Đà Kinh Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư giảng sáu “tín” cho 22 Bắt đầu đĩa 42 268 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) nghe, thứ tin mình, tin tưởng mơt đời làm đến Chính khơng có lòng tin mình, khơng tin tưởng mơt đời ta làm Phật, tất chư Phật khơng có cách giúp bạn, bạn định khơng thể thành Phật Vì vậy? Bởi bạn khơng có lòng tin Cái mấu chốt lớn, điều kiện thứ Tin thứ hai “tin tha” Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, tin tưởng A Di Đà Phật Thứ hai tin tha, thứ phải tin mình, tin tưởng mơt đời làm đến Tin tưởng lý luận, phương pháp, cảnh giới mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói xác, định khơng có sai lầm, ta chịu y giáo phụng hành Tin tưởng bốn mươi tám nguyện A Di Đà Phật, nguyện nguyện hiện thực, ta y theo pháp mơn để tu Ngài định đến tiếp dẫn ta vãng sanh bất thối thành Phật Đó tin tha Phật pháp không giống tôn giáo khác Các tôn giáo khác việc tin mình, mà việc phải tin Thần Có mơt năm tơi hoằng pháp Hoa Kỳ, gặp môt số mục sư Ki Tơ Giáo, ba bốn người đến nói chụn với tơi Họ nói Tịnh Đơ Tơng giống Ki Tô Giáo họ Tôi hỏi họ: “Giống chỗ nào?” Họ nói: “Đều chữ tín, chúng tơi tin Thiên Chúa, vị tin A Di Đà Phật” Tôi nói: “Khơng giống nhau!” Họ hỏi: “Khơng giống chỗ nào?” Tơi nói: “Chúng tơi thứ tin mình, thứ hai tin A Di Đà Phật Các vị hồn tồn tin tưởng Thiên Chúa, vị khơng có lòng tự tin, nhau? Khơng nhau!” Nhất định phải xây dựng lòng tự tin, tin tưởng Phật nói Phật chân thật hy vọng người môt đời viên mãn thành Phật Pháp môn Tịnh Đô chân thật “thiện lập phương tiện” Bốn chữ nói đến chỗ cứu cánh Lý luận pháp mơn có hiểu hay khơng hiểu khơng gì, khơng hiểu thành tựu Bạn nói xem, pháp thuận tiện thiện xảo 269 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) dường nào! Khơng hiểu thành tựu, thành thật mà niệm Vậy phải giảng Kinh? Chúng ta giảng Kinh người khơng có phước báo, phải giảng Kinh Người có phước báo? Người thành thật mà niệm có phước báo, người mà niệm môt câu A Di Đà Phật, khơng nghĩ đến thứ gì, người có phước báo Chúng ta khơng có phước báo? Môt ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng xằng bậy, khơng có phước báo Bởi mơt ngày từ sớm đến tối bạn nghĩ tưởng xằng bậy, cần giảng Kinh cho bạn nghe, dạy bạn giác ngô, dạy bạn tường tận Nếu môt ngày từ sớm đến tối khơng nghĩ tưởng xằng bậy, khơng mơt vọng niệm nào, có mơt câu “A Di Đà Phật”, ba tạng, mười hai bơ Kinh xem thành rác rưởi, khơng cần đến, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh 49 năm lời thừa Cho nên Phật đô chúng sanh, có hai loại người dễ Mơt thượng lợi trí, khun họ họ liền thơng đạt tường tận, mơt vọng niệm khơng có, trung thực mà niệm Môt loại người ngu hèn Thượng trí ngu hèn dễ Ngu hèn vậy? Họ khơng muốn hiểu, bảo họ niệm họ trung thực mà niệm, họ mơt ngày từ sớm đến tối khơng có vọng niệm nào, loại người thành cơng Khó hai loại người Chúng ta thuôc loại người này, phiền phức Cho nên Thế Tôn 49 năm khổ cực cần lao loại người chúng ta, không đem đạo lý, phương pháp, cảnh giới nói mơt cách tỉ mỉ Chúng ta thật tường tận, thật thơng suốt chịu bng bỏ Buông bỏ đại phước báo Thế gian loại người có phước báo lớn nhất? Người khơng có vọng niệm có phước báo lớn Tuyệt đối khơng thể nói người có địa vị cao, có cải người có phước báo, khơng phải phước báo Hiện tiền hưởng thụ đời sống vật chất bạn hưởng năm? Chết phải làm sao? Luân hồi ba cõi sáu đường xem có phước báo? Trong lòng khơng có mơt vọng tưởng nào, môt ngày từ sớm đến tối nhớ Phật niệm Phật, người qua vài năm họ liền làm Phật, gọi đại phước báo Bạn chân thật thơng hiểu tường tận 270 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 2) biết niệm Phật đường công đức thù thắng khơng Cho nên Phật nói tam thừa phương tiện nói, ngũ thừa khơng cần phải nói Mục đích Phật dạy mơt đời thành Phật Có người hồi nghi “ta ngu si, ta tạo nghiệp chướng nặng, tạo nghiệp sâu thành tựu hay khơng?” Trên Kinh nói, mơt câu Phật hiệu tiêu 80 ức trọng sanh tử Các vị niệm môt ngày môt đêm niệm? Theo bạn tính xem số lượng niệm bạn tiêu nghiệp? Không thể nghĩ bàn! Lời Phật nói thật, khơng phải giả, đích thực có hiệu Thế niệm môt ngày môt đêm nghiệp chướng nặng, vậy? Nghiệp chướng bạn nhiều, niệm môt ngày môt đêm tiêu nhiều nghiệp chướng nguyên gốc bạn so với nhiều gấp lần, bạn phải tiêu nghiệp Ngày ngày đến niệm, tiêu nghiệp, đạo lý Nghiệp chướng dù có nặng tiếp tục không ngừng, Kinh Phật nói “khơng hồi nghi, khơng xen tạp, khơng gián đoạn”, khơng xen tạp sức mạnh lớn, bạn khơng gián đoạn tiếp tục niệm tiếp đến ba năm tơi nghiệp vơ lượng kiếp bạn thảy tiêu hết Làm biết nghiệp bạn tiêu hết? Khi bạn vãng sanh tự tại, đứng mà đi, ngồi mà đi, sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi Phàm Thánh Đồng Cư mà vãng sanh cõi Thật Báo Trong Kinh có nói ba bậc vãng sanh, bạn thượng phẩm vãng sanh, bạn biết câu Phật hiệu tiêu nghiệp chướng nghĩ bàn Cho nên khoảng năm Càn Long đầu nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Qn Đảnh nói Qn Vơ Lượng Thọ Kinh Chú Giải có đạo lý (chú giải Ngài gọi Quán Kinh Trực Chỉ, thâu tập Đại Tạng Kinh): “Nghiệp chướng chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, nghiệp chướng cực trọng, Kinh luận Phật pháp, sám pháp sám trừ nghiệp chướng Hay nói cách khác, thí dụ có người bị bệnh độc nặng, tất thuốc men vô hiệu, trị loại bệnh này, sau phương pháp niệm Phật tiêu trừ được” Như bạn biết công đức niệm Phật 271 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) lớn Pháp môn niệm Phật thù thắng Lời nói Ngài có đạo lý Tôi đọc qua giải Ngài, bôi phục Nếu Ngài người tái sanh khơng thể khế nhập cảnh giới này, khơng thể nói câu này, định khơng phải người thơng thường nói Trong nhà Phật, Pháp sư Quán Đảnh xem môt nhà thông thái, Tông, Giáo, Hiển, Mật Ngài qn thơng Trước tác Ngài phong phú, Vạn Tự Tục Tạng Kinh thâu tập hồn bị, đại khái có ba mươi loại Ngài có giải “Kinh Lăng Nghiêm” Từ xưa đến nay, Lăng Nghiêm thần “Kinh Lăng Nghiêm” người giải Trong giải Ngài, đến Lăng Nghiêm thần Ngài giải Cho nên xưa nay, giải Lăng Nghiêm thần có mơt Ngài Như vậy, nói rõ tam thừa Phật phương tiện nói, thừa nói thật Trong pháp thừa niệm Phật vãng sanh Tịnh Đô, mười phương tất chư Phật Như Lai khuyên người niệm Phật Tất chư Phật Như Lai giảng Kinh Tịnh Đô, Kinh điển khác không định giảng, phải xem khế cơ, khơng khế Phật khơng nói, có Tịnh Đơ ba Kinh định phải nói, tất chư Phật Như Lai giảng giải Vì vậy? Có thể khế tất chúng sanh, tất chư Phật Như Lai định giảng ba Kinh Tịnh Đô, định khuyên người niệm Phật cầu sanh Tịnh Đô Trừ bạn khơng tin tưởng, bạn khơng ưa thích pháp mơn Phật khai mở pháp mơn khác, khai ba thừa Điều hiển thị rõ “Phật thị môn trung, bất xả nhân” Bạn không cầu vãng sanh, bạn cầu thứ khác được, Phật dạy cho bạn, Phật khơng bỏ rơi bạn Thậm chí bạn nói làm người khơng tệ, Phật dạy cho bạn, dạy cho bạn đời sau có thân người, trở lại làm người, mãn nguyện bạn Bạn muốn làm người, Phật liền dạy cho bạn phương pháp làm người Bạn muốn sanh thiên, Phật liền dạy cho bạn phương pháp sanh thiên Bạn thấy, Phật đích thực khơng có cố chấp, khơng có thành kiến, Phật khơng u cầu chúng sanh tùy thuận Ngài, Ngài tùy thuận tất chúng sanh Thật cừ khôi! Chỗ phải nên học tập, phải học tập tùy thuận người khác, không nên yêu cầu người khác tùy thuận ta Học Phật đến điểm 272 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) khơng học thật đáng tiếc! Đều Mười Đại Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền “Chuyển pháp luân” giới thiệu đến chỗ ************* • Tướng thứ tám, “Nhập Bát Niết Bàn” Kinh văn: “Ư thử trung hạ, nhi diệt độ” Khoa có hai câu, ý nghĩa hai câu sâu rông Phật Bồ Tát có diệt hay khơng? Xin nói với vị, khơng có! Phật chứng khơng sanh khơng diệt làm có sanh tử? Cho nên sanh tử thị hiện, giống biểu diễn sân khấu, lên đài xuống đài biểu diễn, thật Là “ư thử trung hạ”, người tánh trung hạ mà nói diệt đơ, nói xuất sanh Người tánh thượng đẳng rõ ràng, Phật “đến mà không đến, mà không đi” Trên “Kinh Bát Nhã” nói “Như Lai giả”, ý nghĩa Như Lai gì? “Khơng có chỗ đến, khơng có chỗ đi”, gọi Như Lai Ý rõ ràng nói ra, Như Lai xuất sanh, “sanh mà không sanh, diệt mà không diệt”, khơng có sanh diệt, khơng có đạo lý sanh diệt Chúng ta để lại giảng “Kinh Hoa Nghiêm” thảo luận tỉ mỉ với vị, “Kinh Hoa Nghiêm” có mơt đoạn nói đến “khơng sanh khơng diệt” Đích thực khơng có sanh diệt Chư Phật Như Lai khơng có sanh diệt, muốn hỏi có sanh diệt hay khơng? Chúng ta khơng có sanh diệt Giả có sanh diệt khác với chư Phật Như Lai Chúng ta không giống với chư Phật Như Lai mê ngô khác thơi, ngồi mê ngơ ra, khơng có thứ khác Thí dụ “khơng sanh khơng diệt”, chư Phật Như Lai rõ ràng tường tận, Ngài giác; không rõ ràng, không tường tận việc này, cho thật có sanh diệt, hiểu sai rồi! Cho nên nói thật “khơng sanh không diệt” 273 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 2) Nói thật khơng có người hiểu, người kháng nghị, nói ơng nói xằng bậy, nói giả liền gật đầu thừa nhận Bạn nói xem, cách nào! Cho nên chư Phật Như Lai nói lời thành thật có Hoa Nghiêm nói thật với vị Pháp Thân Đại Sĩ này, nói với vị họ gật đầu, nói giả với họ họ lắc đầu Đổi lại trường hợp chúng ta, nói giả người gật đầu, nói thật lắc đầu Đây chỗ mà khác với chư Phật Bồ Tát, thực tế mà nói hai chữ “mê - ngộ” Tất vạn vạn pháp, thể tánh, hiện tướng, tác dụng không liên quan với mê ngơ, khơng có mê ngơ Mê ngơ người, mê ngơ khơng pháp, pháp khơng có mê ngơ Chính đạo lý này, chân tướng thật này, Phật nói “chỉ nói pháp thừa” Cũng nói, tất chúng sanh đích thực bình đẳng thành Phật, từ Bồ Tát Đẳng Giác, đến địa ngục A Tỳ bình đẳng thành Phật Vậy sánh bằng! Có thể khiến cho tất chúng sanh bình đẳng thành Phật nương vào pháp mơn gì? Xin nói với vị, pháp mơn làm đến được, “pháp mơn bình đẳng, khơng có cao thấp” Thế tánh chúng sanh không nhau, từ nơi tánh chúng sanh mà nói, để bình đẳng thành Phật “pháp môn niệm Phật” pháp môn thù thắng Nếu từ lý luận mà nói pháp môn Căn tánh chúng sanh khơng nhau, dun khơng nhau, gặp pháp mơn đó, thành tựu, không thuận tiện thù thắng pháp môn Cho nên Thế Tôn thị hiện tám tướng thành đạo người tánh trung, hạ mà thị hiện, có tám tướng thành đạo, hàng thượng khơng có Cho nên Ngài đến để diễn kịch, đến biểu diễn để người tánh trung, hạ từ biểu diễn Ngài mà thể hôi, mà giác ngơ, mục đích hy vọng đại triệt đại ngô 274 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) KỆ HỒI HƯỚNG Nguyện đem công đức Trang nghiêm Phật Tịnh Đô Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết môt báo thân Cùng sanh cõi Cực lạc! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT MƯỜI CƠNG ĐỨC NIỆM PHẬT Trong Kinh nói: Người chí tâm niệm Phật, mười công đức sau: Thường chư Phật ngày đêm hô niệm, đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ Thường vị Đại Bồ Tát đức Quán Thế Âm thủ hô Ngày đêm thường chư Thiên Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hơ Tất Dạ xoa, ác quỷ, rắn đôc, thuốc đôc làm hại Không bị tai nạn: Nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, thứ chết Những làm thảy tiêu diệt, kẻ chết oan giải thốt, khơng kết ốn ràng buôc 275 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2) Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, thấy sắc thân thắng diệu Phật A Di Đà Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết tốt đẹp lợi ích Mọi người trơng thấy vui mừng, cung kính lễ bái kính Phật 10 Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, Tây phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh Tịnh Đô hưởng an vui không cùng! 276 ... 20 4 NĂM KHĨA MỤC CỦA TỊNH TƠNG HỌC HỘI 21 7 Khóa mục thứ “Tam phước” .21 7 Khóa mục thứ hai “Lục Hòa” 22 1 Khóa mục thứ ba “Tam học giới-định-huệ” 22 4 Phật... cố” 125 Tướng thứ năm “Hàng ma” . 127 Kinh văn: “Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán” 127 BỐN LOẠI MA 1 32 Loại thứ nhất, “Ngũ ấm ma” 1 32 Loại thứ... giảng giải (quyển 2) Khóa mục thứ tư “Lục đơ”: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định Bát Nhã 22 4 Khóa mục sau Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện 22 4 Kinh văn: “Chư
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 2), PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 2)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn